Dialog- och visionsprocess upplägg

/PageFiles/937893/visionsprocess_webb.jpg

Projektets styrgrupp har gett projektgruppen i uppdrag att utföra ett dialogarbete i tidigt skede för att få fram en vision för området.

Syftet med dialogen och visionen är att fördjupa kunskapen om området, skapa förståelse för frågorna och planeringsprocessen, samt att ta fram en förankrad vision som kan vägleda det fortsatta arbetet. White arkitekter har fått i uppdrag av stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret att ansvara för visionsprocessen.

Visionsprocessen påbörjades i januari 2015 och blev klar till sommaren 2015.

Målgrupper

Visionsprocessen inkluderar dialog i tidigt skede med olika aktörer och allmänheten i Älvsjö-Örby. Visionsprocessen innefattar fyra huvudsakliga målgrupper:

  1. allmänheten i stadsdelarna Älvsjö, Örby, Örby slott, Hagsätra, samt identifierade intressegrupper och föreningar. Barn och unga är en av de prioriterade målgrupperna inom denna huvudsakliga målgrupp.
  2. näringsliv/företag i området samt tänkbara mindre och större aktörer i en framtida stadsdel
  3. stadens berörda förvaltningar/bolag och berörda myndigheter
  4. projektgruppen

De fyra målgrupperna förväntas bidra med olika perspektiv för att få en djup kunskap om området.

Metoder

För att samla in kunskap och idéer från de två första målgrupperna anordnas dels fokusgruppsintervjuer, dels så kallade genskjutsintervjuer. Vid fokusgruppsintervjuerna deltar mellan fem och tio deltagare i ett strukturerat samtal under ledning av White arkitekter. Fokusgruppsintervjuerna syftar till att genomföra djupa, kvalitativa intervjuer på ett effektivt sätt. Sammanlagt planeras ca elva fokusgruppsintervjuer inom de två första huvudsakliga målgrupperna.

Genskjutsintervjuer innebär korta intervjuer enligt frågeformulär med människor som befinner sig på eller passerar en viss plats vid en viss tidpunkt. Fördelen med genskjutsintervjuer är att många personer kan tillfrågas under relativt kort tid, vilket ger en bra överblick över olika synsätt och åsikter. Genskjutsintervjuer har genomförts i närheten av projektområdet i stadsdelarna Älvsjö, Örby och Hagsätra. Med syftet att fånga upp åsikter om projektområdet från allmänhet som inte bor i området samt från allmänhet som bor i en nybyggd stadsdel så har genskjutsintervjuer genomförts även i Huddinge och Hammarby Sjöstad.

För målgrupperna stadens berörda förvaltningar/bolag och berörda myndigheter respektive projektgruppen genomförs tre workshops. Dessa workshops syftar dels till att få fram olika perspektiv från de medverkande aktörerna, dels till att skapa en vision utifrån allt det material som de fyra målgrupperna tillsammans bidragit med.

Dialog- och visionsprocessen ska resultera i en vision för programmet Älvsjö Örby, och vara en grund inför kommande programsamråd. Återkoppling av resultaten av planeras under hösten 2015.

Senast uppdaterad 28 september 2015

Karta med positionen för Älvsjö Örby utmarkerad
Se Älvsjö Örby på kartsidan
Lat N 59º 16' 32" Lon E 18º 1' 15"
Se Älvsjö Örby i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Området ska utvecklas till en hållbar, tät blandstad med stora urbana och gröna kvaliteter som är väl sammankopplad med omgivande stadsdelar. Området ska innehålla 7 000-10 000 bostäder och ett stort antal arbetsplatser. Platsens identitet ska stärkas.

Kontakt