Första informationsmöte 12 juni

12 juni 2013 hölls ett informationsmöte som en start på medborgardialog för programmet Älvsjö Örby.

/PageFiles/508253/informationsmöte_webb.jpg

Totalt kom ca 65 personer till Götalandsvägen 230 i Älvsjö för att lyssna till representanter från Stockholms stad, ställa frågor om programarbetet och bidra med kunskap om området.

/PageFiles/508253/eveliina_webb.jpg

Mötet började med att Eveliina Hafvenstein Säteri från stadsbyggnadskontoret berättade om programmet och dess förutsättningar. I arbetet med ett program är utgångspunkten att Stockholm är en växande stad och Älvsjö är utpekad som en sk tyngdpunkt, med stor potential att utvecklas, både med bostäder och verksamheter.

Projektets vision är att skapa en mångsidig och tät stadsmiljö med både bostäder och arbetsplatser i samspel. Till stadsmiljön är även parker och grönstråk viktiga beståndsdelar.

Eveliina poängterade att vi nu är väldigt tidigt i processen. Vi håller just nu på med ett brett förarbete för att belysa allt från trafik och barn till geologi och miljö. Till slutet av 2013 planerar vi att ha ett förslag. Då kommer vi att bjuda in till ett samrådsmöte och förhoppningsvis träffa alla igen.

En historisk tillbakablick visades med den långa och intressanta historiken som finns i området från sjöbotten, till åker och bebyggelse. Det finns många stora utmaningar med området, som är komplext både med marken, och dess infrastruktur i form av spår och vägar.

Målet är att skapa en dynamisk blandstad, som bygger på stadens översiktsplan, kallad Promenadstaden. Läs mer om Promenadsstaden här på webben.
http://www.stockholm.se/oversiktsplan

/PageFiles/508253/petra_webb.jpg

Nästa talare var Petra Dalunde, från SBRD, Stockholm Business Region Development, som är Stockholms stads näringslivsbolag. Hon berättade om hur staden arbetar strategiskt för att värna tillväxt, företagande och arbetsplatser i staden.
 
Stadens arbete med Söderortsvisionen är dels att skapa en naturlig balans mellan dag- och nattbefolkningen. Söderort ligger idag på 0.7 i dagbefolkning (arbetande) mot 1.0 som nattbefolkning (boende). För att uppnå målet krävs ytterligare 60 000 arbetsplatser i söderort, varav ca 5 000 bedöms möjliga med programarbetet. Enligt söderortsvisionen behövs ännu mer.

Därefter följde en engagerad frågestund och kvällen avslutades med personliga samtal där deltagarna fick möjlighet att via post-it lappar lämna värdefulla synpunkter om området till projektgruppen. De flesta frågorna och synpunkterna handlade om tre viktiga ämnen; idrott, trafik/parkering och grönområden, vilket kommer noga studeras i det vidare programarbetet.

Senast uppdaterad 14 juni 2013

Karta med positionen för Älvsjö Örby utmarkerad
Se Älvsjö Örby på kartsidan
Lat N 59º 16' 32" Lon E 18º 1' 15"
Se Älvsjö Örby i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Området ska utvecklas till en hållbar, tät blandstad med stora urbana och gröna kvaliteter som är väl sammankopplad med omgivande stadsdelar. Området ska innehålla 7 000-10 000 bostäder och ett stort antal arbetsplatser. Platsens identitet ska stärkas.

Kontakt