Vision/dialog/samråd för Älvsjö Örby

Det politiska uppdraget

För att fånga upp kreativa och positiva åsikter i detaljplanearbetet ska politikerna i Stadsbyggnadsnämnden fortsätta att utveckla olika samrådsformer och nya vägar till dialog med stockholmarna. Detta innebär i förlängningen att stadsbyggnadskontoret, det vill säga tjänstemännen, har i uppdrag att utveckla dialogen med medborgare under planläggning. Om detta kan man även läsa mer om i Översiktsplanen nedan.

Bred dialog till grund för översiktsplanen

Under de drygt två år som det tagit att ta fram en ny översiktsplan har det legat ett stort fokus på kommunikation och dialog. Detta har skett kontinuerligt under hela processen och inte bara under samråd och utställning. Utgångspunkten har varit ett brett samarbete med stadens förvaltningar och bolag. Därutöver har en mängd möten anordnats riktade till stockholmarna eller ibland till särskilda aktörer och intressen i staden.

Planerade och genomförda möten för programmet

Ett informationsmöte hölls den 12 juni 2013 i Älvsjö med ca 65 personer i publiken. Under mötet berättade representanter från projektgruppen om stadens vision att växa och om formerna för det planerade programarbetet.

Under våren 2015 pågick en så kallad dialog- och visionsprocess för programarbetet. Dialog- och visionsprocessen innebar ett omfattande arbete med intervjuer, fokusgrupper, workshops etc med både allmänhet, föreningar, näringsliv och berörda förvaltningar inom Stockholms stad och närliggande kommuner. Totalt involverades ca 165 personer i arbetet. Läs mer under rubriken Dialog- och visionsprocess.

Senast uppdaterad 18 februari 2016

Karta med positionen för Älvsjö Örby utmarkerad
Se Älvsjö Örby på kartsidan
Lat N 59º 16' 32" Lon E 18º 1' 15"
Se Älvsjö Örby i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Området ska utvecklas till en hållbar, tät blandstad med stora urbana och gröna kvaliteter som är väl sammankopplad med omgivande stadsdelar. Området ska innehålla 7 000-10 000 bostäder och ett stort antal arbetsplatser. Platsens identitet ska stärkas.

Kontakt