Bakgrund

områdesgräns Älvsjö Örby

Tyngdpunkt Älvsjö

Älvsjö centrum och området vid Stockholmsmässan har mycket god kollektivtrafikförsörjning samt stora obebyggda markområden. ”Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm” pekar ut Älvsjö centrum som en tyngdpunkt där det föreslås en förtätning av stadsdelen med ett mer koncentrerat stadsliv i form av butiker, bostäder och där närhet till natur kan utvecklas och bidra till större trivsel och en mer levande och trygg stad.

Fokus i programarbetet

Älvsjö är en tyngdpunkt med mycket god kollektivtrafikförsörjning. Stora obebyggda markområden är en potential att utveckla till förmån för en sammanhållen stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. I det pågående programarbetet ligger fokus på att barriärer från starkt trafikerade vägar och spår i området ska överbryggas och kopplingar mellan tadens olika delar stärkas. Tillgänglighet och tillgång till parker, idrottsytor och sporthallar ska förbättras. Tillskapandet av bostäder, service och arbetsplatser förutsätter väl fungerande gång- och cykelstråk med god framkomlighet och läsbarhet. Gatustrukturen ska samspela med övriga stråk och bebyggelse. De boendes behov av kommunal service i form av skola, förskolor m.m. ska tillgodoses inom området. En ambition för programarbetet är att även kunna stärka kulturen i området.

Beslut

I februari 2012 tog exploateringsnämnden beslut att utreda förutsättningarna för tyngdpunkt Älvsjö, och stadsbyggnadsnämnden godkände Start-PM. Tre arkitektbyråer anlitades i parallella uppdrag för att ta fram förslag till strukturplan för området.

2013-12-12 gav exploateringsnämnden exploateringskontoret i uppdrag att fortsätta utreda förutsättningarna för en utveckling av tyngdpunkt Älvsjö Örby till en utgift av 25 mnkr. Exploateringsnämnden godkände vid samma nämnd projektets projektdirektiv vilket hade en inriktning på ca 4 800 bostäder och anmälde det till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

2014-03-24 beslutade kommunstyrelsens ekonomiutskott att återremittera ärendet till exploateringsnämnden med uppdraget att revidera projektdirektivet till att innehålla en betydligt högre målsättning för antal bostäder.

2015-01-29 gav exploateringsnämnden exploateringskontorets i uppdrag att fortsätta utreda förutsättningarna för en utveckling av tyngdpunkten Älvsjö Örby med ett mål om att tillskapa 7000-10 000 nya bostäder samt ett stort antal arbetsplaster. 

Omstarten i programarbetet innebar även att ta fram en vision för att identifiera och belysa de värden som programmet ska innehålla  Visionen ska tas fram genom dialog med boende, näringsliv och berörda förvaltningar/myndigheter. Projektet genomförde därför en omfattande dialogprocess med allmänhet, föreningar och näringsliv i området, samt berörda förvaltningar och kommuner under våren 2015. Parallellt startade även en trafikutredning där förutsättningar för att bryta de starka väg- och spårbarriärer ska utredas och leda till en strukturplan.

Senast uppdaterad 18 februari 2016

Karta med positionen för Älvsjö Örby utmarkerad
Se Älvsjö Örby på kartsidan
Lat N 59º 16' 32" Lon E 18º 1' 15"
Se Älvsjö Örby i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Området ska utvecklas till en hållbar, tät blandstad med stora urbana och gröna kvaliteter som är väl sammankopplad med omgivande stadsdelar. Området ska innehålla 7 000-10 000 bostäder och ett stort antal arbetsplatser. Platsens identitet ska stärkas.

Kontakt