Mer än en typ av projekt Älvsjö Örby

Älvsjö Örby

Om projektet

Programområdet ligger runt Stockholmsmässan, Huddingevägen och Magelungsvägen, och sträcker sig mot Örby i öster, Örby slott i norr, Älvsjö centrum i väster och Hagsätra i söder. Syftet med programmet är att skapa en dynamisk blandstad där ny bebyggelse i form av bostäder och verksamheter blandas med befintlig bebyggelse. Det nya området ska minska barriärerna från starkt trafikerade vägar och spår i området, binda samman de olika stadsdelarna och utveckla gröna stråk för rekreation och idrott.

Varför?

I stadens översiktsplan, Promenadstaden, är Älvsjö utpekad som en av stadens tyngdpunkter. Älvsjös centrala och goda kommunikationsläge ger möjlighet att utveckla knutpunkten ytterligare. De befintliga verksamheterna inom området ska ges en möjlighet att utvecklas och utvidgas i samverkan med nya. En mer sammanhållen stadsmiljö kan uppnås genom minskade barriärer från starkt trafikerade vägar och spår i området.
Förslaget tar utgångspunkt i översiktsplanens strategier:
1. Satsa på attraktiva tyngdpunkter
2. Koppla samman stadens delar
3. Främja en levande stadsmiljö i hela staden

Vad?

Programarbetet kommer fokusera på utveckling av bostäder, arbetsplatser, verksamheter, parkanläggningar och plats för idrott. Befintliga barriärer ska brytas och ny stråk ska skapas. I samarbete med aktörerna på plats samt berörda förvaltningar och myndigheter diskuteras i programarbetet vilka verksamheter som har potential att utvecklas i området. Totalt planeras för 7 000-10 000 bostäder och ett stort antal arbetsplatser.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, Stockholm Business Region (SBR) Enskede/Årsta/Vantörs och Älvsjö stadsdelsförvaltningar, i nära samarbete med andra berörda förvaltningar och kommunala bolag.

När?

Projektet är fortfarande i ett tidigt skede. Start-PM godkändes i stadsbyggnadsnämnden februari 2012. Exploateringsnämnden fattade den 29 januari 2015 ett reviderat utredningsbeslut. Under våren 2015 genomfördes ett omfattande dialogarbete med allmänhet, föreningar, medborgare, näringsliv och berörda förvaltningar och kommuner. Under hösten 2015 sammanfattades ett antal viktiga frågor, bland annat lokala och regionala trafikfrågor. Även eventuella samhällsrisker som farligt gods, verksamheter och översvämningsrisk har setts över. Under hösten 2016 genomfördes utredningar om ledningar i området. Programarbetet är vilande tills ytterligare förutsättningar är klara.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 10 januari 2017

Karta med positionen för Älvsjö Örby utmarkerad
Se Älvsjö Örby på kartsidan
Lat N 59º 16' 32" Lon E 18º 1' 15"
Se Älvsjö Örby i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Området ska utvecklas till en hållbar, tät blandstad med stora urbana och gröna kvaliteter som är väl sammankopplad med omgivande stadsdelar. Området ska innehålla 7 000-10 000 bostäder och ett stort antal arbetsplatser. Platsens identitet ska stärkas.

Kontakt