Trafik och vägar Örby, Gamla Huddingevägen

Om projektet

Gamla Huddingevägen och Malmköpingsvägen är en viktig länk i ett prioriterat cykelstråk mellan Stockholms stad och Huddinge kommun. Idag saknas cykelbana på delar av sträckan och för att fler ska välja att cykla planerar staden att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister.

Varför?

Cykelstråket mellan Huddinge centrum och Gullmarsplan är ett utpekat regionalt stråk för arbetspendling. Idag saknas gång- och cykelbana på större delar av Gamla Huddingevägen och Malmköpingsvägen.

Vad?

I enlighet med Stockholms stads cykelplan planerar staden att bygga en ny dubbelriktad gång- och cykelbana på ca 1500 meter. Följande åtgärder planeras för att förbättra framkomlighet och öka trafiksäkerheten:

• Bredda gång- och cykelbanan.
• Gångbanan och cykelbanan separeras med 30 centimeter gatsten.
• Busshållsplatser kommer att rustas upp och göras mer tillgängliga
• Säkerheten förbättras för cyklister och fotgängare, exempelvis genom genomgående gång- och cykelbanor och att bygga om övergångsställen.
• Träd och buskar kommer att tas bort längs Malmköpingsvägen för att skapa utrymme för den nya cykelbanan. I Turingeparken och andra grönområden kommer nya träd att planteras och bullerplanket längs Gamla Huddingevägen kommer att få klätterväxter.

Åtgärderna kommer att förbättra framkomligheten för cyklister avsevärt längs hela cykelstråket, utan att framkomligheten för fordonstrafik längs Gamla Huddingevägen påverkas negativt.

Vem?

Stockholms stad genomför projektet.

När?

Byggstart blir 2 januari 2017. Den nya gång- och cykelbanan beräknas vara klar vintern 2017-2018.

Påverkan i närområdet

• 250 meter av Malmköpingsvägen kommer att enkelriktas vilket påverkar tillgängligheten till ett 50-tal fastigheter. På den sträckan kommer 35 parkeringsplatser tas bort men det finns parkeringsmöjligheter på tvärgator.
• I Örby centrum tas 13 parkeringsplatser bort längs gatan och fyra plaster på parkeringsplatsen vid Hemköp. Ytterligare parkeringsplatser kommer tas bort längre fram.

Senast uppdaterad 1 mars 2017

Karta med positionen för Örby, Gamla Huddingevägen utmarkerad
Se Örby, Gamla Huddingevägen på kartsidan
Lat N 59º 16' 30" Lon E 18º 1' 36"
Se Örby, Gamla Huddingevägen i Google Maps

Status

  • Genomförande

    Byggstart januari 2017.

Kontakt