Mer än en typ av projekt Alvik

Alvik flygfoto

Om projektet

Alvik har en varierad stadsbild, ett strategiskt läge i staden och är en betydelsefull reseknutpunkt med potential att utvecklas. I Alvik passerar Drottningholmsvägen, Tvärbanan, Nockebybanan och tunnelbanan i ytläge. De många trafiklösningarna är både till nytta och till nackdel för Alvik, då vägar och spår utgör barriärer för gångtrafikanter och cyklister.

Varför?

Stockholm växer och staden behöver planera för bostäder, parker, infrastruktur och arbetsplatser för runt 200 000 nya stockholmare fram till år 2030. Det innebär att många intressen ska samspela på en alltmer begränsad yta.

Alvik har en viktig roll som en del av det som i översiktsplanen för Stockholm, Promenadstaden, pekas ut som den utvidgade innerstaden. En utveckling i denna riktning kräver ett helhetsgrepp kring de möjligheter och utmaningar som följer. Tanken är att kunna skapa en tätare, mer sammanhållen och mångsidig stadsmiljö med förutsättningar för bredare utbud.

När SL ska flytta sin buss- och tågdepå från Alvik frigör det tomtmark. Samtidigt ökar efterfrågan på att utveckla i Alvik. Staden vill ta ett större, samlat grepp och utreda hela Alvik för att få en uppfattning om vad ombyggnationer av infrastrukturen, t ex tunnelbanespåret, skulle ge för nya möjligheter.

Vad?

Stadsbyggnadskontoret startade 2013 ett programarbete för Alvik samtidigt som exploateringskontoret fick i uppdrag att bredda ett tidigare utredningsuppdrag kring Alvik. Så staden utreder nu vilka möjligheter som finns att bygga bostäder i Alvik, beroende på vilka förändringar i den befintliga infrastrukturen som är tänkbara. Mellan 1500 och 3000 bostäder kan vara möjligt att skapa. Programområdet omfattar stadsdelen Alvik samt delar av Traneberg, Stora mossen, och Ulvsunda.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret samverkar i detta arbete. Kontaktuppgifter till projektledarna finns längst ner till höger på denna sida.

Arbetet kommer att vara en samverkan mellan olika aktörer, t.ex. staden, SL, fastighetsägare samt boende och verksamma i området. I detta tidiga skede är inga byggherrar involverade.

När?

Programarbetet startade i maj 2013 och beräknas pågå till senare delen av 2017. Nu pågår olika analyser, undersökningar och bedömning av framtida möjligheter. Först därefter kan förslag tas fram som visar på vilket sätt en utveckling skulle kunna ske.

Under 2014 genomfördes enkätundersökningar om Alvik med syfte att höra med boende och verksamma i Alvik vad de anser om olika platser i Alvik. Enkätsvaren blir en viktig del i programarbetet.

Förslag och programsamråd kommer i ett senare läge. Kommunikation av när samrådstid ska ske bestäms när beslut om programsamråd fattats i stadsbyggnadsnämnd och exploateringsnämnd.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 10 oktober 2016

Karta med positionen för Alvik utmarkerad
Se Alvik på kartsidan
Lat N 59º 20' 2" Lon E 17º 58' 34"
Se Alvik i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  • Alvik är utpekat som ett viktigt utvecklingsområde

  Beskrivning

  Staden vill ta ett större grepp och utreda hela centrala Alvik för att få en uppfattning om vad ombyggnationer av intrastrukturen, till exempel tunnelbanespåret, skulle ge för nya möjligheter.

 • Planering

  • Programarbetet startade i maj 2013 och beräknas pågå till senare delen av 2017. Nu pågår olika analyser, undersökningar och bedömning av framtida möjligheter

  Beskrivning

  Alvik har i de senaste översiktsplanerna pekats ut som ett viktigt utvecklingsområde, med möjlighet att bygga fler bostäder. Det ligger nära innerstaden och är välförsett med kollektivtrafik. När SL ska flytta sin buss- och tågdepå från Alvik så frigör det tomtmark. Samtidigt vill staden ta ett större grepp och utreda hela centrala Alvik för att få en uppfattning om vad ombyggnationer av infrastrukturen, t ex tunnelbanespåret, skulle ge för nya möjligheter.

Kontakt