Trafik och vägar Nacka, Ältabergsvägen

Cyklist

Om projektet

Ältabergsvägen är en viktig länk i det regionala cykelstråket från Nacka och Tyresö till Stockholm. Kommunerna har tillsammans byggt ihop och rustat upp cykelvägnätet så att det blivit enklare och säkrare att cyklapendla längs stråket.

Varför?

Tidigare fanns det ingen gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen och gående och cyklister behövde samsas om vägen med motortrafiken. Den låga trafiksäkerheten gjorde att många gående och cyklister upplevde den som otrygg.

Vad?

Stockholms stad vill öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för cyklister och gående på Ältabergsvägen. Målet är att skapa bättre förutsättningar för arbetspendling med cykel och att fler ska välja att cykla. Därför har vi i samarbete med Nacka kommun byggt en ny gång- och cykelbana, tillgänglighetsanpassat busshållplatserna och gjort korsningarna trafiksäkra. För att öka tryggheten och trafiksäkerheten har även belysningen byggts ut på båda sidor om vägen.

Vem?

Stockholms stad i samarbete med Nacka kommun.

När?

Den nya gång- och cykelbanan var klar försommaren 2015.

Senast uppdaterad 25 september 2015

Karta med positionen för Nacka, Ältabergsvägen utmarkerad
Se Nacka, Ältabergsvägen på kartsidan
Lat N 59º 14' 45" Lon E 18º 10' 41"
Se Nacka, Ältabergsvägen i Google Maps

Kontakt