Samråd om radhus och lägenheter längs Tyska Bottens väg i Nockebyhov

Publicerad
24 januari 2017 12:30
Ämne
Bromma, Nockebyhov

Föreslagen ny bebyggelse i korsningen Tyska Bottens väg/Mälarblick i Nockebyhov

Från den 24 januari till den 7 mars hålls samråd för detaljplanen Nockebyhov 2:22. I planen finns 20 radhus längs Tyska Bottens väg och två flerbostadshus i 4-5 våningar där Tyska Bottens väg möter Mälarblick.

Planen, som ingår i det program som togs fram för västra Nockebyhov 2013, omfattar 20 radhus och cirka 60 bostadsrättslägenheter. Delar av bottenplan i flerbostadshusen inrymmer lokaler, för exempelvis café eller gym. Vid korsningen Tyska Bottens väg och Mälarblick skapas ett mindre torg.

Radhus längs Tyska Bottens väg

Radhusen blir tre våningar, varav den nedersta är en suterrängvåning. De planeras i tre längor. Parkering sker på gemensamma parkeringsytor inom planområdet. Fem av husen får parkering på egen tomt. Varje hus har en egen tomt på baksidan, men slänten närmast Mälarblick och Ferievägen blir en samägd naturslänt. Befintlig trappa med närliggande grönska mellan Tyska Bottens väg och Mälarblick/Gubbkärrsskogen kvarligger.

Föreslagna nya radhus längs Tyska Bottens väg i Nockebyhov

Två flerbostadshus

Vid korsningen Tyska Bottens väg och Mälarblick planeras två flerbostadshus med cirka 60 bostadsrätter. Husen är vinkelställda mot varandra med en längre huskropp längs Tyska Bottens väg. Husen byggs samman i bottenvåningen med ett garageplan. Genom att husen inte byggs ihop vid torget blir skogsslänten synlig från korsningen.

Husen har mellan tre och fem våningar med indrag och förskjutningar som följer gatornas lutningar. I bottenvåningarna närmast det torg som skapas planeras lokaler med entréer placerade mot torget.

I förslaget finns planer för cykelrum i bottenplanet och cykelparkering under tak sammanbyggt med entrédelen. Sammanlagt planeras 120 cykelplatser, eller drygt 2 platser per lägenhet.

Judarskogens naturreservat

Planområdet ligger nära Judarskogens naturreservat. Idag finns gröna spridningskorridorer utmed slänten närmat Mälarblick, utmed gångvägen/trappan och närmast korsningen Tyska Bottens väg och Mälarblick. I planen bevaras delvis dessa samband och det planeras även för annan grönkompensation i området i och med denna och andra detaljplaner i västra Nockebyhov.

 

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 24 januari – 7 mars i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Öppettider: Måndag klockan 09.00–16.00, tisdag klockan 09.00–18.30, onsdag–torsdag klockan 09.00–16.00, fredag klockan 10.00–15.00. Ändrade tider kan förekomma.

Du kan även ta del av och lämna synpunkter på förslaget i stadsbyggnadskontorets bygg- och plantjänst www.stockholm.se/detaljplaner sök på diarienummer 2014-19532.

Lämna synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen och
ska senast den 7 mars 2017 ha inkommit till:
Stockholms stadsbyggnadskontor

Registraturen

Box 8314

104 20 Stockholm
E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange diarienummer S DP 2014-19532

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls den 14 februari klockan 17.30 till 19.30 i Södra Ängby skola, Blackebergsvägen 100. Det finns möjlighet att ta del av förslaget från klockan 17.00.

Senast uppdaterad 24 januari 2017