Hur upplever barn och unga området kring västra Valhallavägen

Publicerad
28 februari 2014 17:00
Ämne
Västra Valhallavägen

/PageFiles/1017816/vastravalhallavagen_webb.jpg

Utifrån FN´s barnkonvention genomför Stockholms stad tillsammans med Sweco en Barnkonsekvensanalys, BKA, för området kring västra Valhallavägen.

Syftet med analysen är att ta fram ett underlag så att vi i planeringen skapar ett tryggt, inspirerande och bra område för barn och ungdomar. Genom att fråga barnen får vi kunskap om hur de rör sig i området, målpunkter, mötesplatser, favoritställen samt otrygga platser och stråk.

I det programarbete som pågår är barn och ungdomar en viktig målgrupp att kommunicera med och ta hänsyn till i planeringen. För att fånga upp barns och ungdomars (0-18 år) perspektiv kommer fakta att samlas in bland annat genom intervjuer och enkäter med förskolepersonal, elever i grundskolan och gymnasieungdomar på utvalda skolor och förskolor inom utredningsområdet.

Observationsstudier kommer att genomföras på plats vid Valhallavägen och vid närliggande grönområden. Då kommer personal från Sweco att ställa frågor till barn och unga och titta på hur de rör sig i området. Arbetet kommer att pågå vecka 10 till vecka 13.

 

Det stadsbyggnadsprogram som håller på att tas fram för området kommer att redovisa tankar, idéer och visioner för västra Valhallavägen. Programmet planeras att presenteras för allmänheten före sommaren 2014.

Senast uppdaterad 15 juni 2015