Stadsbyggnadsnämnden godkänner ställningstagandet av Designens hus inför granskning

Publicerad
11 december 2015 17:37
Ämne
Telefonplan

Den 26 november godkände stadsbyggnadsnämnden redovisningen av plansamråd och ställningstagande inför granskning av detaljplan för Designens hus i Telefonplan.

Designens hus Telefonplan

Detaljplanen möjliggör tre nya bostadskvarter som anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Den nya bebyggelsen ersätter befintlig byggnad där Designens hus tidigare har inrymts. Planen omfattar ca 150 bostäder (bostadsrätter) samt verksamheter i bottenvåning.

Under samrådstiden inkom 39 yttranden varav 17 yttranden från remissinstanser och 22 yttranden från totalt 28 privatpersoner och övriga intressenter.

Utifrån inkomna synpunkter föreslås att förslaget framför allt studeras och revideras utifrån de synpunkter som inkommit gällande de kulturhistoriska värdena. En anpassning av förslagets arkitektur och volym bör studeras utifrån de aspekter som lyfts fram under samrådet för att i högre grad tillgodose utpekade värden i riksintresset. En anpassning utifrån dessa synpunkter kan innebära att exploateringen minskar något samt påverka gaturummets utryck samt bebyggelsens innovativa utformning påverkas.

Kontorets sammanfattande bedömning är att de inkomna synpunkterna kan hanteras och vidare studeras i det fortsatta arbetet. Förslaget bör bearbetas för att anpassas ytterligare till kulturmiljön.

Detaljplanen var på samråd 14 oktober – 28 november 2014.

Designens hus Telefonplan

Senast uppdaterad 11 december 2015