Detaljplan för Metronomen vid Telefonplan godkänd

Publicerad
5 november 2016 10:27
Ämne
Telefonplan

Stadsbyggnadsnämnden godkände den 27 oktober 2016 detaljplanen för Metronomen (Timotejen 17).

 metronomen telefonplan

Visionsbild flygbild över området med nya byggnader. Illustration: Arkitema architects

Planen omfattar ca 175 bostäder, en förskola i marknivå mot gården, och verksamhetslokaler i bottenvåningar mot omgivande gator. Byggnaderna skapar en inramning av Radiusparken och gångfartsgatan som ingår i den intilliggande planen Lilla Tellus (Timotejen 19 och 28 mm).
 
Planförslaget var på samråd i slutet av 2014, och granskning under maj-juni 2016. Under granskningstiden har 30 yttranden inkommit. Därefter har planförslaget kompletterats med en fördjupad utredning om markmiljö, som säkerställt områdets lämplighet för bostäder. Exploateringsnämnden antog den 20 oktober exploateringsavtalet som rör alla allmänna ytor och reglerar hur fastighetsägaren ska uppföra den allmänna marken och överlämna den till staden.

Senast uppdaterad 5 november 2016