Detaljplan för Lilla Tellus vid Telefonplan godkänd

Publicerad
5 november 2016 10:45
Ämne
Telefonplan

Stadsbyggnadsnämnden godkände den 27 oktober 2016 detaljplanen för Lilla Tellus (Timotejen 19 och 28 m fl).

Stadsbyggnadsnämnden godkände den 27 oktober 2016 detaljplanen för Lilla Tellus

Detaljplanen möjliggör omvandling från industri och kontor till en blandad bebyggelse med bostäder, handel och verksamheter. Totalt innehåller förslaget ca 930 lägenheter i form av bostadsrätt, och en flexibel byggrätt för ca 40 lägenheter alternativt ca 100 hotellrum. Förslaget innehåller även två förskolor med ca 10 avdelningar, verksamhetslokaler och handel i bottenvåningarna och en större lokal för livsmedelsbutik. Dessutom skapas allmänna gator, samt torg och park genom att privat mark övergår till allmän plats.
 
Planförslaget var på samråd i slutet av 2014, och granskning under april-maj 2016. Under granskningstiden har ett tiotal yttranden inkommit. Därefter har planförslaget kompletterats med en planbestämmelse om ljudnivå inomhus motsvarande ljudklass B, samt fördjupade utredningar om markmiljö har vidtagits. Exploateringsnämnden antog den 20 oktober exploateringsavtalet som rör alla allmänna ytor och reglerar hur fastighetsägaren ska uppföra den allmänna marken och överlämna den till staden.

Senast uppdaterad 5 november 2016