Designens hus och Metronomen vid Telefonplan på granskning

Publicerad
26 maj 2016 11:23
Ämne
Telefonplan

Designens hus (Telefonfabriken 1) och Metronomen (Timotejen 17) vid Telefonplan är på granskning 25 maj till 27 juni 2016.

Designens hus (Telefonfabriken 1) omfattar tre nya bostadskvarter som anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Den nya bebyggelsen i 4 våningar ersätter en befintlig byggnad där Designens hus tidigare har inrymts. Planen omfattar ca 130 bostäder bostadsrätter samt verksamheter i bottenvåning.

Telefonplan Designens hus Telefonfabriken 1

Visionsbild Designens hus efter omarbetat samrådsförslag. Illustration: White arkitekter.

Metronomen (Timotejen 17) omfattar ca 175 nya bostäder i två byggnadskroppar med lokaler och en ny förskola. Mellan den tillkommande bebyggelsen och de bakomliggande bostäderna i kvarteret Timotejen 23 planeras en ny bostadsgård. Den nya gården blir gemensam för de båda fastigheterna och innehåller bl.a. en förskolegård, som under kvällstid ska kunna nyttjas av de boende.

Telefonplan Metronomen Timotejen 17

Visionsbild lamellhuset sett från övre delen av gångfartsgatan. Illustration: Arkitema architects

Planerna ska bidra till visionen om Telefonplan som ett stadsutvecklingsområde med en sammanhållen, tät och levande stadsmiljö.

Synpunkter på planförslagen

Planförslagen ställs ut för granskning vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på stadsbyggnadsexpeditionen. Planförslaget visas även på
stadsbyggnadskontorets webbplats, www.stockholm.se/detaljplaner.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast 27 juni 2016 ha inkommit till
Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm.

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer: 2013-12715 för Metronomen (Timotejen 17) och 2012-18230 för Designens hus (Telefonfabriken 1)

Senast uppdaterad 27 maj 2016