Kommande arbeten i Svedmyra

Publicerad
9 juni 2015 09:58
Ämne
Svedmyra
Områden
Farsta

/PageFiles/1013351/Svedmyra förskola webb.jpgIllustration av den nya förskolan: Katarina Fejes, Visbyark

Det är mycket på gång i Svedmyra just nu: Familjebostäder har börjat bygga sina nya hus och stadens markarbeten och Sisabs arbete med förskolan fortsätter. I augusti påbörjas upprustningen av Oppundaparken. 

De nya bostäderna

 Svedmyra växer med drygt 300 lägenheter:

 • Familjebostäder: 127 lägenheter med hyresrätt, byggandet startade våren
  2015, planerad inflyttning: 2017.
 • JM: ca 165 lägenheter med bostadsrätt, byggstart: 2016, när förskolan Solgården har flyttats. Planerad säljstart: slutet 2015

Stadens mark- och gatuarbeten

 • Staden drar nya ledningar till de nya bostadshusen på Grycksbovägen,
  Enskedevägen och de mindre, närliggande gatorna.
 • Grycksbovägen och Enskedevägen får nya växtbäddar och nya träd.
 • Den stora rondellen får bättre utformning och framkomlighet med fyra utfarter och klippt gräs i mitten.

Ramböll är byggledare och Sveab utför arbetena på plats, båda på uppdrag av Stockholms stad.

Förskolan

 • SISAB bygger den nya förskolan längs Enskedevägens västra sida som ersätter förskolan Solgården. Arbetena startade i mars och kommer att pågå till och med sommaren 2016.
 • Fram till midsommar pågår grundläggningsarbeten, t.ex. schaktning och pålning. Under sommaren gjuts betongplattan och därefter byggs stommen.
 • Byggnaden färdigställs under våren 2016 och fram till sommaren 2016 utförs
  finplaneringsarbetena av gården. Beräknad inflyttning är den 1 augusti 2016.

SISAB försöker minimera störningarna för de närboende: Den planerade spontningen längs Enskedevägen är inställd och SISAB överväger att spräcka berg istället för att spränga. 

Parkerna förbättras

Parkerna i Svedmyra förbättras och rustas upp:

 • Vid tunnelbanestationen skapas en ny mötesplats med en anlagd, vårdad park.
 • En öppen plats för lek anläggs i gångstråket mot tunnelbanestationen.
 • Lekplatsen i Oppundaparken får en ny bollplan, mer lekutrustning och ett utegym.

Arbetet i Oppundaparken startar i mitten av augusti och de två andra parkytorna påbörjas efter midsommar. Parkerna beräknas vara klara inför sommaren 2016.

Kontakt

Stockholms stad

Ulrika Jameson, byggprojektledare
ulrika.jameson@stockholm.se

Helena Lombrink, kommunikatör
helena.lombrink@stockholm.se

Byggherrar

Familjebostäder
Linda Centerskog
linda.centerskog@familjebostader.com

JM
Patrik Ström
patrik.strom@jm.se

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)
Thomas Bergsell
thomas.bergsell@sisab.se

Läs mer om projektet på stockholm.se/svedmyra

Senast uppdaterad 9 juni 2015