Samråd för Slakthusområdet framflyttat

Publicerad
16 april 2014 15:47
Ämne
Söderstaden

Programområdet för Slakthusområdet sträcker sig från Palmfeltsvägen i norr till Enskedevägen i söder. Visionen för området är att det ska omvandlas från ett renodlat verksamhetsområde till en stadsdel där bostäder, handel och företagande samexisterar i såväl befintliga som nya byggnader. Stockholms stad och Ikea/Ikano tecknade i januari 2013 ett intentionsavtal. Avtalet innebar en överenskommelse om att gemensamt utreda förutsättningar för en större handelsetablering i Slakthusområdets södra del.

Visionen för Slakthusområdet i kombination med en stor handelsanläggning innebär en stor utmaning i att skapa förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö och en väl fungerande trafiksituation. Staden är ännu inte färdig med de utredningar och konsekvensbedömningar som behövs, vilka är en viktig grund till det programförslag staden håller på att ta fram. Samråd bedöms kunna påbörjas under fjärde kvartalet 2014.

Revideringen av tidplanen påverkar inte planerna för ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda. Tidpunkten för ett gemensamt inriktningsbeslut för Slakthusområdet och Larsboda skjuts framåt i tiden, men tidplanen för genomförandet i Larsboda kvarstår i huvudsak.

Senast uppdaterad 15 juni 2015