Redovisningen av programsamrådet för Slakthusområdet godkänd

Publicerad
17 juni 2016 12:53
Ämne
Söderstaden

Den 16 juni 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden kontorets sammanställning av inkomna synpunkter och svaren på dessa, och gav i uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att revidera programmet i enlighet med kontorets förslag.

slakthusområdet, evenemangstorget

Visionsbild över det framtida Evenemangstorget, illustration David Wiberg.

Totalt inkom ca 100 synpunkter under samrådstiden. De flesta som lämnade synpunkter på programförslaget var positiva till den övergripande inriktningen att utveckla industriområdet till en tät och blandad stadsdel med bostäder, kontor och service. Många ser stadens behov av fler bostäder och tycker det är bra med en tät bebyggelse som kan bidra till en miljö med färre bilar och fler som går, cyklar och åker kollektivt. Det är också positivt att bygga arbetsplatser i ett område där det finns ett intresse för att bygga nya kontor. Angående Slakthusområdets många kulturvärden har skilda röster hörts med förslag på att bevara mer befintlig bebyggelse eller tvärtom att bevara mindre. Några som lämnat synpunkter är oroliga över att det inte blir tillräckligt med gröna ytor och att det blir för tät bebyggelse, särskilt mot angränsande befintliga bostäder. Frågor om antalet förskoleplatser och storleken på förskolegårdarna har också lyfts.

Under samrådstiden genomfördes en historisk promenad, en framtidspromenad, dialogworkshopar och öppet hus för intresserade. Samrådsredogörelsen är en sammanfattning av de skriftliga synpunkter som kom in under samrådstiden.

Arbete inför godkännande av program

Stadsbyggnadskontoret anser att samrådet som helhet ger ett stöd för programförslaget till Slakthusområdet. Inför godkännande kommer programförlaget preciseras och justeras på några punkter:

  • Programmet beskrivs utifrån målsättningen att möjliggöra 3 900–4 200 bostäder.
  • Den Centrala parken blir något större. En utökning av Södra parken ska också prövas.
  • Ytterligare två byggnader och del av en byggnad som i samrådet föreslogs bevaras, föreslås nu istället rivas.
  • Flera miljöfrågor behöver beskrivas och förtydligas, särskilt luftkvalitet och miljökvalitetsnormer för luft.

I det fortsatta planeringsarbetet efter godkännande av programmet ska utredningar  bland annat göras om parkerings- och handelsstrategier, riskfrågor, påverkan på riksintressena Gamla Enskede och Skogskyrkogården.

Tidplan

Programsamråd för Slakthusområdet genomfördes 2015-12-08 – 2016-02-01. Den 16 juni 2016 godkändes samrådsredogörelsen för programmet av stadsbyggnadsnämnden. Arbetet med de första detaljplanerna påbörjas under 2017. Det nya Slakthusområdet beräknas vara helt klart omkring år 2030.

Senast uppdaterad 17 juni 2016