Artikelserie, del 2 – Trafiksatsning Stockholm

Publicerad
23 oktober 2015 16:19
Ämne
Slussen

En gråmulen dag vi slussen där Katarinahissen tornar upp sig. Man ser bussar, bilar och tunnelbanan i förgrunden.Fotograf: Dieter Stöpfgeshoff

I denna artikelserie visar vi upp Stockholms stads arbete i stort. Vi skriver om hur Slussen på olika sätt hänger samman med övergripande strategiska satsningar. Vi skriver även om andra myndigheters arbete för att skapa ett Stockholm anpassat till framtidens behov och krav samt vilken roll Slussen har i deras arbete.

Andra delen i vår artikelserie handlar om de gemensamma satsningar som Trafikverket, Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms stad, SL, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms Län gör för en bättre framkomlighet i Stockholmsregionen. För att Stockholmsregionen ska fungera krävs en infrastruktur som klarar av en växande befolkning. Allt om satsningen kan du läsa på nedanstående webbsida.

trafiksatsningstockholm.se

Varför behövs trafiksatsningarna?

Stockholms län ökar med 30 000–40 000 invånare årligen. Jämfört med andra storstadsregioner har Stockholm en dubbelt så hög ökningstakt som flera europeiska städer. För att du ska kunna ta dig fram genom staden så effektivt och tryggt som möjligt behövs en infrastruktur som klarar en ökande befolkning. Därför satsas det nu nära 100 miljarder under tio år, på ett 70-tal projekt. Slussen är ett av dessa projekt. På kort sikt innebär det störningar, men åtgärderna är oundvikliga för att regionen i framtiden ska fungera.

Konkreta åtgärder

Under de kommande åren, fram till 2025, bygger olika aktörer inom trafiksatsning Stockholm om och bygger nytt för att göra det enklare för dig att ta dig fram. I Stockholms län sker cirka 300 miljoner resor med buss. Genom att skapa fler körfält för bussar förbättras framkomligheten för er som väljer att åka buss.

Antalet cyklister i Stockholms innerstad har ökat med cirka 80 procent de senaste tio åren, och de som pendlar längre sträckor på cykel blir allt fler. Därför förbättras cykelvägarna för dig som väljer att cykla.

För att minska biltrafiken i citykärnorna byggs nu bland annat Norra länken, som gör det enklare för dig som åker bil genom Stockholm. Även satsningar på spårtrafiken görs, där räknas Citybanan, Mälarbanan och Roslagsbanan in.

Slussens roll

Biltrafiken genom Slussen har minskat kraftigt de senaste 50 åren. Trafikbelastningen är nu bara en tredjedel mot de nästan 90,000 bilar som passerade slussenbroarna på 1960-talet. Mycket beror på nya broar såsom Essingeleden och Centralbron samt införande av trängselskatt. År 2030 beräknas det vara över 50,000 cyklister som passerar Slussen varje dag, detta måste prioriteras. Målet med ombyggnaden är att kunna främja gående, cyklister och kollektivtrafik.

Några trafikförutsättningar som har vi har tagit hänsyn till i detaljplanearbetet har varit:

  • Slussen ska fortsätta vara Stockholms, och Sveriges, näst största bytespunkt för kollektivtrafik.
  • Stockholms två största cykelstråk genom Slussen ska vara effektiva och trygga.
  • Slussen ska fortsatt vara ett av Stockholms viktigaste gångstråk.
  • Vi ska skapa förutsättningar för en möjlig framtida spårvägsdragning.
  • Saltsjöbanan behöver få en ökad turtäthet.

Ett framtida införande av mer kapacitetsstarka kollektivtrafikslag genom Slussen samt ett fortsatt främjande av cykel- och gångtrafiken medför att antalet människor som kan resa och vistas på samma yta som idag kan bli betydligt fler.

Nästa del i artikelserien tar upp trängselskatten – så påverkar den.

Senast uppdaterad 26 oktober 2015