Artikelserie, del 1 – Framkomlighetsstrategin

Publicerad
31 augusti 2015 16:31
Senast ändrad
3 september 2015 15:58
Ämne
Slussen

Illustration av olika trafikslag och deras behov av utrymmeIllustration av olika trafikslag och deras behov av utrymme

I denna artikelserie på åtta delar visar vi upp Stockholms stads arbete i stort. Vi skriver om hur Slussen på olika sätt hänger samman med övergripande strategiska satsningar. Vi skriver även om andra myndigheters arbete för att skapa ett Stockholm anpassat till framtidens behov och krav samt vilken roll Slussen har i deras arbete.

Första delen i vår artikelserie handlar om Stockholms stads framkomlighetsstrategi och Slussens roll i ett växande Stockholm. Allt om Framkomlighetsstrategin kan du läsa på Stockholm.se.

http://www.stockholm.se/trafiken

Stockholm växer

Stockholm och dess omvärld förändras och växer i snabb takt. Det gör att vi måste planera och säkerställa byggande av bostäder, infrastruktur, mötesplatser och fritidsmöjligheter. Prognoser visar att Stockholms stads invånare kommer att vara cirka 25 procent fler år 2030.

Vi blir fler, men gatorna blir inte bredare än de är idag. Framkomlighetsstrategin visar hur vi kan klara det ökade resandet genom att göra avvägningar och prioritera i det utrymme som finns.

Strategin skapar en grund

Framkomlighetsstrategin har tagits fram i samråd med medborgare, intresseorganisationer, näringsliv, kranskommuner och andra myndigheter. Den har varit föremål för en omfattande remissomgång där många bra synpunkter tagits tillvara. Utefter det har Stockholms stad, i samarbete med regeringen och länet, tagit fram en plan för vilka nya vägar och spår som ska byggas.

Här återfinns bland annat Citybanan, Förbifart Stockholm, förlängningar av tunnelbanan och tvärbanan och en fullbordan av ringen runt Stockholms innerstad. Men mycket talar för att detta inte kommer att räcka. Här har Slussen en viktig del i utvecklandet av innerstadens framkomliget för allt fler människor.

Fram till år 2020 ska det byggas 40 000 nya bostäder och ett stort antal stadsutvecklingsprojekt ska genomföras. Det ska bli utökad regional kollektivtrafik samt nya trafikförbindelser och trafikplatser. Allt detta sker för att möta framtidens behov och krav.

Stadens vägar och gator ska ge rum åt många olika funktioner och intressen. Människor ska kunna förflytta sig, gods ska transporteras, det ska finnas plats för affärer, möten och andra sociala funktioner.

Men gatumarken räcker inte till för att allt ska kunna finnas överallt, dygnet runt. Därför behöver utvecklingen av de trafikslag som är yt- och transporteffektiva främjas. Enligt beräkningar Stockholms stad gjort krävs det en minst 45 meter bred gata för att få plats med alla de viktigaste funktionerna. De flesta huvudgator i Stockholm är mellan 20 och 30 meter breda. Vi kan inte prioritera allt vid alla platser, utan vi måste välja och välja bort.

Slussens roll

För att Stockholm ska vara en sammanhållen stad behöver det finnas en stark och positiv utveckling i alla delar av staden. På vissa platser kommer det att behövas ökad prioritet för de fordon som kan transportera många på en liten yta, såsom bussar, spårvagnar, cykel- och gångtrafik, vilket kan resultera i sämre framkomlighet för fordon som inte transporterar lika många människor. Slussen är och kommer fortsatt att vara en viktig knutpunkt för olika trafikslag, men med fokus på trafikslagen buss- cykel- och gångtrafik.

Den nya trafiklösningen har som mål att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten. Även förbättring av bytesmöjligheterna mellan buss och tunnelbana är ett av målen. Vi vill främja gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer som rör sig i och genom området. Nya Slussens trafiklösning innebär en förenkling av dagens sinnrika men komplicerade och, för en del, svårorienterade trafikapparat.

Under de kommande åren satsas nära hundra miljarder kronor på ett 70-tal projekt runt om i Stockholm för att kunna bemöta framtidens behov. Slussen är ett av dessa projekt.

Nästa del i artikelserien tar upp Stockholms stads översiktsplan ”Promenadstaden Stockholm”.

Senast uppdaterad 3 september 2015