Lägesredovisning för Slussen

Publicerad
10 oktober 2014 09:48
Ämne
Slussen

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/Bilder/2014/slussen_oversikt_800px.jpg

Under 2014 har ombyggnaden av Slussen börjat – från trafikplats till mötesplats – med mer plats för kollektivtrafik, gående och cyklister, en ny park och mycket bättre tillgänglighet.

Slussens omvandling är viktig för både Stockholm och Mälarregionen, inte minst genom att översvämningsrisken i Mälaren minskar kraftigt genom ombyggnaden. När regionen växer ställs nya krav. Den nuvarande Slussenanläggningen är i så dåligt skick att den måste rivas och i samband med det anpassas platsen till vår tids förutsättningar.

Sedan genomförandebeslutet togs i kommunfullmäktige 2010 har planerna för Slussen genomgått många förändringar, de förändringarna redovisas nu i en lägesrapport. Sammanfattningsvis kan sägas att ett omfattande arbete är genomfört så här långt i planeringen för att förnya en uttjänt anläggning och säkra dricksvattentillgången för 2 miljoner människor. Samtidigt kan konstateras att Slussen är ett mer komplext projekt än vad som förutsatts, vilket har lett till ökade kostnader.

Stockholms stad har gjort bearbetningar med utgångspunkt i de synpunkter som kom in under plansamrådet. Flytten av bussterminalen från kajen till Katarinaberget på grund av ändrade förutsättningarna för Saltsjöbanan har medfört omtag i planerna. Långdragna tillståndsprocesser har bidragit till att försena byggstarten jämfört med hur planeringen såg ut 2010. För att hitta besparingar har Stockholms stad bearbetat utformning, tekniska lösningar och materialval.

Den samlade nuvarande bedömningen visar på en slutkostnad på 9 115 miljoner kronor.

Hela länet växer och när befolkningen ökar behövs mer av allt: nya bostäder, arbetsplatser, infrastruktur och nya mötesplatser. I det nya Slussen blir det lättare för människor att ta sig fram. Kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken får mer plats och ytorna för biltrafik minskar, alltför att möta dagens och framtidens behov i den snabbt växande staden.

Senast uppdaterad 10 oktober 2014