Granskningen av projekt Nya Slussen klar

Publicerad
2 februari 2015 11:33
Ämne
Slussen

/PageFiles/927865/slueen_900.jpg

Sedan i mitten av november 2014 har en expertgrupp, på uppdrag av kommunstyrelsen, granskat projekt Nya Slussen. Expertgruppens bedömning är att besluten om projekt Nya Slussen i huvudsak vilar på rättvisande underlag och rimliga bedömningar samt att beslut tagits på relevanta grunder. Några områden anser gruppen dock kräver fortsatt utredning och ytterligare uppmärksamhet. Gruppens slutsatser blir ett viktigt och bra underlag för beslut om det fortsatta arbetet med Slussen.

Slussen är en viktig och central plats i Stockholm men den nuvarande anläggningen är sliten och en ny behöver byggas för dagens behov. Det handlar om att bygga en välfungerande knutpunkt för kollektivtrafik, gående och cyklister såväl som för bilister, och att säkra vattenregleringen i Mälaren. Med en ny sluss kan översvämningar undvikas i Stockholm och Mälaren samtidigt som vattentillgången för de cirka två miljoner människor som får sitt dricksvatten från Mälaren säkras. Nya Slussen ska också bli en naturlig mötesplats för alla stockholmare.

Expertgruppen har på uppdrag av kommunstyrelsen i Stockholms stad gått igenom elva frågeområden knutna till projekt Nya Slussen. De har bland annat tittat på hur den nya lösningen inverkar på olika trafikslag, på projektets ekonomi och underlag om teknisk status på den nuvarande anläggningen.

Expertgruppen med fyra oberoende personer, var och en med stor erfarenhet inom sina respektive områden, har granskat och lämnat sina synpunkter på om samtliga aspekter för ett visst område är utredda och om bedömningar och beslut har fattats på relevanta grunder. Till sin hjälp har de kopplat ytterligare expertis inom respektive sakområde där så behövts.

Expertgruppens bedömning är att besluten om projekt Nya Slussen i huvudsak vilar på rättvisande underlag och rimliga bedömningar samt att beslut tagits på relevanta grunder. Några områden anser gruppen dock kräver fortsatt utredning och ytterligare uppmärksamhet. Gruppen har även lämnat rekommendationer och förbättringsförslag inom vissa områden. Gruppens slutsatser blir ett viktigt och bra underlag för beslut om det fortsatta arbetet med Slussen.

Arbetet med att förnya Slussen har pågått sedan 1990-talet, redan då bedömdes den som hårt nedsliten med stora grundläggningsproblem och sättningar. Att renovera nuvarande anläggning anses av expertgruppen som svårgenomförbart och svårt att motivera ekonomiskt. Minst 85 procent av anläggningen måste ersättas för att uppnå tillfredsställande livslängd (minst 100 år). Projektet är därför angeläget och går inte att skjuta upp någon längre tid.

Några områden som ytterligare bör utredas enligt expertgruppen är bland annat dimensioneringen för bil- och busstrafik i förhållande till andra trafikslag. En samlad analys utifrån samtliga trafikslag som tar sin utgångspunkt i stadens framkomlighetsstrategi bör därför göras. I jämförelse med dagens Slussen bedöms trygghet och tillgänglighet för gående och cyklister vara bättre i nya Slussen, men ytterligare förbättringar kan göras inom nuvarande detaljplan. Vidare lyfts fram att säkerhetsaspekter bör prioriteras i det fortsatta arbetet med planeringen för bussterminalen.

Expertgruppen konstaterar att projektet engagerar många människor, både när det gäller trafiklösningen och platsens utformning i övrigt. Därför rekommenderar de bland annat ett fördjupat gestaltningsprogram. Då projektets kostnader ökat, riskpåslaget, det vill säga marginalen för eventuella högre kostnader, anses för lågt och att ett antal strategiska förändringar skett rekommenderas också ett reviderat genomförandebeslut. Det är också viktigt att frågor kring finansiering av regleringen av Mälarens vattennivåer och bussterminalen säkerställs.

Rapporten från expertgruppen överlämnades den 2 februari till kommunstyrelsen i Stockholms stad och ska nu analyseras djupare. Därefter kan kommunstyrelsen och staden ta ställning till hur arbetet skall fortsätta.

Expertgruppens rapport

Expertgruppens underlag till rapporten

Expertgruppens presentation av rapporten

Experternas CV:n

Mer om projekt Nya Slussen

Senast uppdaterad 24 september 2015