Förhandling om Slussens miljödom avslutad

Publicerad
17 december 2014 10:24
Ämne
Slussen

/VisionGlobal/Alla projekt/Slussen/Aktuellt/Bilder/2014/vinterviken_800px.jpg

För att bygga i vatten, leda bort grundvatten och ändra Mälarens reglering krävs en miljödom. I november prövades det viktiga tillståndet av domstolen.

Under två veckors tid, mellan den 10 november och 21 november prövades Slussens miljödom i mark- och miljööverdomstolen. Representanter från projekt Slussen var på plats och presenterade de planerade arbetena i vatten för domstolen och andra berörda och intresserade.

Stockholms stad fick miljötillståndet av den tidigare instansen mark- och miljödomstolen redan den 13 februari i år. Men i och med att det finns villkor i domen som behöver förtydligas överklagade staden till mark- och miljööverdomstolen. Förutom staden överklagade även markägare i Mälardalen, Kammarkollegiet, ett par föreningar och privatpersoner, som också fick prövningstillstånd och framförde sina synpunkter i domstolen.

Nu ska mark- och miljööverdomstolen överlägga ärendet för att sedan lämna sin dom den 21 januari 2015 kl 11.00.

Vad är en miljödom?

En miljödom är ett tillstånd enligt miljöbalken för att få utföra arbeten i anslutning till vattnet vid Slussen. Åtgärder som att bygga nya kajer, kanaler och ny slussränna och att leda bort grundvatten under ombyggnaden är tillståndspliktig vattenverksamhet.

Miljödomen behövs också för att kunna ändra Mälarens reglering, ett uppdrag som ingår i Slussenprojektet för att minska dagens stora översvämningsrisk.

Tillståndet behövs exempelvis inte för ledningsomläggningarna, anläggande och utformning av den nya bussterminalen eller utformningen av handelsytorna i anslutning till bussterminalen. Inte heller för utformningen av byggnader, vägar, torgytor, gaturum eller trafikleder. Dessa frågor prövas i första hand genom detaljplaner och bygglov.

Senast uppdaterad 2 februari 2015