Domstolsbeslut om ersättning skjuts upp

Publicerad
2 december 2015 15:22
Ämne
Slussen

en traktor på ett gult fäld med någon typ av säd. I bakgrunden en grön skogFotograf: Lennart Johansson

Stockholms stad har fått tillstånd för en ny reglering av Mälaren. Den nya regleringen, som tas i drift när ombyggnaden av Slussen är klar, kan få konsekvenser för jordbrukare i Mälardalen. Staden erbjuder ersättning men parterna är oense om ersättningens storlek. Mark- och miljödomstolen, som ska besluta om ersättningen, meddelade i november att huvudförhandling kan komma att ske först under 2017. Staden och jordbrukarna ska under 2016 lämna in mer underlag till domstolen.

Dagens reglering som togs fram på 1940-talet tar främst hänsyn till dricksvattnet, jordbruket, sjöfarten och bebyggelsen/infrastrukturen.  Den nya regleringen tar även hänsyn till skyddsvärd naturmiljö, som ligger inom ramen för vad modern lagstiftning kräver. Detta innebär att vattnet tillåts stiga något på våren i samband med vårflod, för att sedan sjunka av mot sommaren.

Ett högre vattenstånd i Mälaren på våren påverkar vårbruket negativt för lågt liggande jordbruksmark längs Mälaren. Detta vill staden ersätta genom en skadereglering.

Staden är angelägen om att skaderegleringen ska vara rättvis och balanserad. Enskilda jordbrukare ska varken överkompenseras eller missgynnas. Staden har därför låtit Jordbruksverkets vattenenhet ta fram en metod för att värdera skadan. Staden har utifrån Jordbruksverkets modell gjort ett skadeståndserbjudande till de jordbrukare som blir berörda.

Här hittar du en digital karta som jordbruksverkets vattenenhet tagit fram

Bedömningen är att det är en relativt liten skada på de berörda markerna. De ekonomiska kraven från flera av jordbrukarna är högre än stadens skadeståndserbjudande. Mark- och miljödomstolen kommer därför att besluta om ersättningsstorlek genom huvudförhandlingen som är planerad till 2017.

Vill du läsa protokollet från den muntliga förberedelsen kan du göra det här (PDF)

Senast uppdaterad 3 december 2015