Utställning av planförslag för bostäder i Beckomberga

Publicerad
28 juni 2012 14:15
Senast ändrad
28 juni 2012 15:45
Ämne
Så växer staden

Skissbild Beckomberga

Omvandling av befintliga hus, från vård till bostäder.

Nu kan du titta och lämna synpunkter på planerna för 330 nya lägenheter i området som tidigare var Beckomberga sjukhus. Planen syftar dels till att möjliggöra omvandling av befintliga hus till bostäder och även bygga nytt utmed Beckomberga allé. Dessutom ska planen bekräfta pågående användning av Bromma sjukhus.

De befintliga byggnader som omfattas är del av fastigheten Beckomberga 1:1 som rymmer det gamla sjukhusets centrala del med de ursprungliga
vårdbyggnaderna - Stora kvinns och Stora mans, administrationsbyggnaden
Klockhuset, Kökshuset samt samlingssalen i den centrala gården -
till bostadskvarter.

Planen säkerställer samtliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader, vilka bevaras och ges skyddsbestämmelser.

Planområde

Planområdet omfattar fastigheten Beckomberga 1:1 samt mindre delar av fastigheterna Parkträdet 1, Beckomberga 1:3 och Beckomberga 1:17. Området gränsar i väster till bostäder och naturmark i Parkträdet 2 och Råcksta 1:21, i norr till skola och bostäder i kvarteret Fornvården, i öster till Beckomberga Allé och bostäder i kvarteret Hälsovården samt i söder till den östvästliga gatan med arbetsnamn ”Klockhusgatan”.

I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

Titta på förslaget

Förslaget visas 27 juni till 8 augusti på Tekniska nämnduset och Vällingby bibliotek.

Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten. Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Senast uppdaterad 28 juni 2012