Strategierna håller och kulturvärden hanteras

Publicerad
11 april 2014 14:00
Senast ändrad
11 april 2014 14:23
Ämne
Så växer staden

Farsta

På torsdagseftermiddagens sammanträde i stadsbyggnadsnämnden beslutades att stadens översiktsplan Promenadstaden bedöms aktuell. Det betyder att översiktsplanens fyra strategier för stadens utveckling bedöms fortsatt aktuella utifrån ett hållbart markanvändningsperspektiv för 140 000 nya bostäder och med hänsyn till riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Beslutet i stadsbyggnadsnämnden är ett viktigt steg inför kommunfullmäktiges hantering av ärendet senare i vår.

Ett av underlagen för beslutet var rapporten Fokus Promenadstaden – uppföljning av Översiktsplan för Stockholm. Rapporten beskriver förändrade förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i översiktsplanens olika avsnitt: utmaningar, fokusområden, stadsutvecklingsstrategier och trafikinfrastruktur. I rapporten lyfts även viktiga förutsättningar för översiktsplanens genomförande fram. Rapporten har tagits fram i samverkan med stadens förvaltningar och bolag.

Fyrtio remissinstanser har lämnat synpunkter på rapporten. De är överlag positiva till stadsbyggnadskontorets arbete med rapporten Fokus promenadstaden och delar i princip slutsatserna om översiktsplanens aktualitet och vad som behöver utvecklas som t.ex. förhållningssätt till social hållbarhet, godstransporter och ett fossilbränslefritt Stockholm.

Som en del av ärendet hanterades även stadsbyggnadskontorets utvecklade förhållningssätt till riksintresseområden för kulturmiljövården. Det är en särskilt viktig fråga när stadens växer och delvis omvandlas i vissa stadsdelar.

Michael Erman, projektledare för aktualitetsprövningen av översiktsplanen

Infomation om aktualitetsprövningen av översiktsplanen

Läs rapporten och annat tillhörande material på stadens webbplats om översiktsplanen.

Infomation om aktualitetsprövningen av översiktsplanen

Senast uppdaterad 11 april 2014