Mark- och miljödomstolens prövning för Slussen klar

Publicerad
12 december 2012 11:00
Senast ändrad
17 december 2012 11:49
Ämne
Så växer staden

Den 12 december kom Mark- och miljödomstolens utslag om Slussen, och domstolen har beslutat att upphäva detaljplanen för Slussen, alltså en annan bedömning än den som länsstyrelsen gjorde tidigare i år.

En majoritet av överklagandena, 156 av 157, avslås helt av domstolen, som skriver i domen att Stockholms stad har följt gällande översiktsplan, att handläggningen av ärendet har varit korrekt och att avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen har varit helt riktig, utom på en punkt. Det handlar om de nya byggnaderna med kontor, restauranger och affärer som staden vill bygga ovanpå Stadsgårdsleden, framför det så kallade Glashuset från 70-talet. Bolaget som äger Glashuset har överklagat, eftersom det skulle innebära lägre hyresintäkter. Så här skriver domstolen i domskälen:

”Lokalernas attraktionsvärde kommer onekligen att minska när byggnaderna framför glasfasaden är uppförda och detta kommer i sin tur innebära betydande ekonomiska förluster för Kommanditbolaget T-Bodarne.”

Stockholms stad kommer att lämna in ett överklagande av domen. Nästa instans är Mark- och miljööverdomstolen.

Senast uppdaterad 17 december 2012