200 nya lägenheter i stadsdelen Hägersten

Publicerad
23 februari 2015 14:10
Senast ändrad
23 februari 2015 14:24
Ämne
Så växer staden
Områden
Hägersten-Liljeholmen

/PageFiles/943908/hagersten_henriksberg_stor.jpg

Välkommen till samråd om förslag till detaljplan för Hägersten 2:6 m fl i stadsdelen Hägersten. Samrådsmöte kommer hållas den 26 februari klockan 17:30-19:00 i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Detaljplan för fastigheten Hägersten 2:6 m fl vid Henriksbergs verksamhetsområde i stadsdelen Hägersten

Detaljplanen syftar till att uppföra drygt 200 nya bostäder med viss småskalig hantverksverksamhet. Detaljplanen ger även möjlighet till fortsatt användning som verksamhetsområde med kontor/hantverk och småskalig handel.

Vidare säkras allmänhetens tillgång till strandområdet genom att skapa ett allmänt parkstråk längs Mälaren som kopplar till promenadstråket som löper utmed Mälaren från Vinterviken till Klubbensborg och till en ny parkväg öster om planområdet. Området med sin småskaliga industrimiljö har av stadsmuseet klassificerats som särskilt kulturhistoriskt värdefullt. Den nya planstrukturen har därför tagit sin utgångspunkt i nuvarande  bebyggelsestruktur. Två byggnader avses bevaras och övrig bebyggelse rivs då de är av mycket dålig teknisk kvalitet för att ge plats för de nya husen och den nya mer tillgängliga kvartersgatan.

Planområde

Området gränsar i söder mot Hägerstens Allé och fastigheten Hägersten 2:4, i väster mot fastigheten Hägersten 2:5, i norr mot Mälaren och i öster mot fastigheten Hägersten 1:1. Trust Real Estate AB äger fastigheten Hägersten 2:3 och Stiftelsen Nejip-Henriksberg äger fastigheterna Hägersten 2:6 och 2:7 samt är tomträttshavare till Hägersten 2:22. Fastigheterna Hägersten 1:1, 2:2 och 2:22 ägs av staden. Staden äger den mark som gränsar till planområdet.

I Plan- och Byggtjänsten visas området på karta. Där kan du också  läsa mer och lämna synpunkter på planförslaget.
Plan- och Byggtjänsten

Titta på förslaget

Planförslaget visas under tiden 2015-02-03 till 2015-03-17 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider.

Samråd

Samrådsmöte kommer att hållas torsdagen den 26 februari kl. 17:30 - 19:00 i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Senast uppdaterad 23 februari 2015