Förbifart Stockholm

Publicerad
13 februari 2012 09:30
Senast ändrad
20 februari 2013 10:59
Ämne
Så växer staden
Områden
Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta

 /PageFiles/371982/Förbifarten_ut.jpg

Utställning av planförslag

Förslag till detaljplanerna Hjulstamotet Dp 2009-20807, tunnel Hästa Dp 2010-00804 samt Hanstamotet Dp 2009-18965 för Förbifart Stockholm.

Förslagen var första gången utställda 21 november – 19 december 2012 tillsammans med övriga detaljplaner för Förbifart Stockholm.

Förbifart Stockholm planeras bli en ny dragning av E4 mellan E4/E20 vid Kungens Kurva i söder till E4 i Häggvik i norr. Av den 21 km långa sträckan planeras ca 19 km att gå i tunnel. I detaljplanerna för Hjulstamotet och Tunnel Hästa ingick en ny placering av Akallalänken.

Under utställningen framkom kritik på Akallalänkens placering vilket medfört att planerna för Hjulstamotet Dp 2009-20807 och Tunnel Hästa Dp 2010-00804 ritats om med ett nytt läge för Akallalänken.

Det nya läget medför att planerna ställas ut på nytt. En tidigare illustrerad bullerskärm vid Hansta naturreservat utgår från plankartan och planbeskrivningen för Hanstamotet Dp 2009-18965. Ändringen föranleder ny utställning för Hanstamotet Dp 2009-18965.

/PageFiles/371982/mm.jpg

I övrigt har mindre ändringar gjorts i alla planhandlingar till de nu utställda planerna. Till arbetsplanen för Förbifart Stockholm har en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken tagits fram för hela sträckan. Denna har delats upp i delsträckor för detaljplanerna.

Planförslagen medför att kommunen på några ställen kommer att lösa in enskild mark samt lösa rättigheter på vissa av kommunens fastigheter upplåtna med tomträtt eller arrende, se vidare respektive planförslag.

 Fotomontage: Gång- och cykelpassage vid Hästa bro.

Illustration sett från cirkulationsplatsen mot tunnelmynningen.

Titta på förslaget

Förslaget visas 13 februari 2013 – 13 mars 2013

Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten. Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

 

Planförslagen visas även, de tider lokalerna har öppet, på:

Medborgarkontoret Spånga-Tensta: Tenstagången 49, Tensta. Här visas planförslagen Hjulstamotet Dp 2009-20807 och Tunnel Hästa Dp 2010-00804.

Biblioteket i Kista: Kista Torg 7, Kista. Här visas planförslagen Hanstamotet Dp 2009- 18965 och Tunnel Hästa Dp 2010-00804.

Senast uppdaterad 20 februari 2013