600 nya bostäder utmed Liljeholmskajen

Publicerad
27 februari 2013 07:30
Senast ändrad
27 februari 2013 11:17
Ämne
Så växer staden
Områden
Hägersten-Liljeholmen

Vy från Årstabron

Utställning av planförslag del av Sjövik 5 ’Kajen’

Planförslaget innebär att ca 600 nya bostäder med inslag av lokaler i bottenvåningar kan uppföras utmed Liljeholmskajen. Planen ska fullfölja intentionerna i stadsutvecklingsprogrammet för Liljeholmen/Årstadal om att skapa en attraktiv stadsmiljö med ett levande kajstråk och goda kopplingar till det omgivande landskapet.

Planförslaget innehåller bland annat två höga hus längs kajen (24 resp
26 våningar), ett större skärmande hus längs med järnvägen och kvartersbebyggelse som ansluter till Årstadals redan utbyggda delar. En bestämmelse om upphävande av strandskydd inom kvartersmark, allmän platsmark som ska användas för lek-, gatu- eller parkändamål samt inom vattenområdet har därför införts i plankartan. Inom naturmark kan strandskyddet ligga kvar.

/PageFiles/385493/tva.jpg

/PageFiles/385493/sjövik_1.jpg

Planområde

Planområdet är beläget i östra delen av stadsdelen Liljeholmen/Årstadal och
omfattar cirka 4,2 ha, varav ca 1,2 ha är vattenområde. Området utgör den sista utbyggnadsetappen längs Liljeholmskajen och avgränsas av planerad
byggnation av bostäder i kvarteren Lagringen (tidigare Kajen 5) och Berghus 2 i väst, Årstavikens vatten i norr och Årstabroarna i öst. I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

 

Titta på förslaget

Förslaget visas 27 februari -27 mars 2013

Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten. Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Planförslaget visas även i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltnings reception,Telefonvägen 30 Plan 9, Hägersten.

Senast uppdaterad 27 februari 2013