Resultat av parkenkät i tidigt skede

Publicerad
20 september 2012 11:32
Ämne
Rosenlundsparken

Stockholms stad har påbörjat planeringen av den framtida Rosenlundsparken. En del i arbetet är att ta fram ett parkprogram för att utveckla nya och befintliga parkdelar. Som underlag för parkprogrammet genomfördes en enkätundersökning under sommaren 2012.

Enkäten syftar till att ge svar på hur de olika delarna i parken används idag och hur de uppfattas av närboende och allmänhet. Enkäten genomfördes i ett tidigt skede, cirka ett halvår före planerat samråd. Anledningen är att staden så tidigt som möjligt vill kunna fånga upp allmänhetens synpunkter och ta med sig denna information i det fortsatta arbetet med parkens utformning.

Om enkäten

Enkäten bestod av två delar. Den ena delen riktades till ett slumpmässigt urval av närboende, främst via brevutskick. Den andra delen bestod av en webbenkät öppen för alla att besvara via Stockholms stads webbplats. Totalt svarade cirka 770 personer, varav cirka 270 närboende och cirka 500 allmänhet.

Enkätresultat finns att ladda hem som pdf- filer under "relaterade dokument" längst ner på sidan.

Sammanfattning av enkätresultat

Generellt visar enkäten att de flesta önskar en grön, lummig park som har ett omväxlande innehåll och med ett bilfritt grönområde som är väl underhållet.

Enkätdelen för närboende besvarades av lika delar män som kvinnor, varav merparten är 45-64 år och där var fjärde svarande har barn i hushållet. Enkätsvaren visar att sex av tio barnfamiljer anger att deras barn använder Rosenlundsparken flera gånger i veckan. De mest välbesökta parkdelarna är den gröna delen med kullar och gräsmatta centralt i parken som är populär hos flera åldersgrupper. Skånegläntans lekplats är också populär bland barnfamiljer. Mindre frekvent nyttjade delar är exempelvis bergssluttningen vid kvarteret Vattenpasset. Många närboende undviker att vistas i bergssluttningen eftersom den av många upplevs som otillgänglig, brant och otrygg vilket även anges som skäl till att undvika trappan i Tideliusgatans förlängning samt parkvägen längs kvarteret Ögonmåttet. Det som efterfrågas i parken är bättre underhåll och belysning. Fler blommor, sittplatser, lek för äldre barn och café efterfrågas även.

Den för allmänheten öppna webbenkätdelen har i större utsträckning besvarats av barnfamiljer, cirka sex av tio är mellan 30-44 år och har yngre barn som använder parken. Lekplatserna, parkvägen utmed parken samt parkvägen i Swedenborgsgatans förlängning är de områden som används. De uppskattas i stor utsträckning eftersom de är gröna, bilfria och upplevs trygga. Rosenlundsparken uppskattas för att den innehåller såväl ytor för lek som gröna ytor och plats för picknick och umgänge. Minst nyttjade områden är bergssluttningen intill kv. Vattenpasset och parkdelen med naturkaraktär norr om kv. Alnmåttet. Dessa ytor undviks för att man finner dem mörka, otrygga och otillgängliga.

Läs mer om bakgrund och genomförande av enkäten under "Frågor och svar" under relaterade länkar.

Senast uppdaterad 23 november 2015