Ridderviks gamla trädskoleområde föreslås bli ny trädgårdsstad

Publicerad
18 oktober 2016 15:59
Ämne
Riddersvik

Nu har byggherrarna utsetts som föreslås få en markanvisning inom det gamla trädskoleområdet. I markanvisningstävlingen angavs kvaliteter i olika avseenden och inte pris som främsta kriterium för att en byggherre ska få tillgång till marken, utöver de baskrav som Stockholms stad ställer. Beslut om markanvisning till föreslagna byggherrar tas vid exploateringsnämndens möte 20 oktober 2016.

En jury med representanter från exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret har studerat de 32 tävlingsbidrag som inkom i markanvisningstävlingen. Juryn har utöver att bedöma varje förslag för sig i enlighet med uppsatta kriterier haft till uppgift att pröva hur olika förslag kan kombineras till en väl fungerande och vacker helhet som svarar mot de övergripande ambitionerna om den nya trädgårdsstaden.

I området planeras cirka 550 bostäder, förskola samt vård- och omsorgboende. Den nya bebyggelsen förläggs framförallt till det område som tidigare varit Stockholms stads trädskola, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg. Stockholms stad eftersträvar en modern och hållbar trädgårdsstad med en blandning av olika hustyper, olika upplåtelseformer, varierad arkitektur och mycket grönska.

Arbetet för ny bebyggelse i Riddersvik pågår. Plansamråd beräknas äga rum under hösten 2017.

Beslut om markanvisning tas vid exploateringsnämndens möte den 20 oktober 2016.
Ta del av exploateringsnämndens föredragningslista.

 

Nedan visas två av de tävlingsbidrag som inkom.

Ett bland flera förslag på utformning av nya husen i Riddervik. Illustration: DinellJohansson på uppdrag av Svenska hem i Bromma.

 

Ett bland flera förslag på utformning av nya husen i Riddervik. Illustration: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter på uppdrag av Innovation properties och Västkuststugan

 

Senast uppdaterad 18 oktober 2016