Beslut om fortsatt arbete för Örby centrum

Publicerad
10 februari 2016 15:25
Ämne
Örby centrum

Stadsbyggnadsnämnden planerar den 25 februari 2016 att ta beslut om fortsatt planarbete av Örby centrum. En vecka innan mötet publiceras kontorets tjänsteutlåtande och eventuella bilagor i Plan- och byggtjänsten.

Planförslaget för Örby centrum (Gengasen 4) var på samråd 150325-150505. Under samrådet kom 50 synpunkter från allmänhet, sakägare, intresseföreningar och remissinstanser.

Illustration av planerad bebyggelse från Gamla Huddingevägen. (Bild: Lindberg Stenberg Arkitekter)

Illustration/fasadelevation från samrådsförslaget av planerad bebyggelse mot Gamla Huddingevägen. (Bild: Lindberg Stenberg Arkitekter)

Flertalet remissinstanser ser positivt på planförslaget men framför synpunkter på byggnaden på bostadsgården. De flesta sakägare och övriga boende som framfört synpunkter önskar att höjden på den föreslagna bebyggelsen sänks, att den fristående gårdsbyggnaden uteblir och att mer hänsyn tas till Örby skolas huvudbyggnad.

Kontoret föreslår att planförslaget ändras så att bebyggelsens höjd sänks från fem till fyra våningar närmast Örby skola samt att bebyggelse inne i kvarteret länkas samman med bebyggelse ut mot gatan och sänks från sju till fem våningar. Alternativ till bebyggelsens och torgets disposition har studerats,  men behålls i huvudsak enligt samrådsförslaget.

Senast uppdaterad 11 februari 2016