Norra Djurgårdsstaden är med och minskar avfallet

Publicerad
15 november 2013 13:17
Senast ändrad
17 december 2013 11:38
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

 /PageFiles/623586/Avfallsveckan_nov_2013_2.jpg

”Europa minskar avfallet” är ett återkommande EU-projekt sedan 2009. I år anordnas aktiviteter den 16-24 november, runt om i hela EU och i Norra Djurgårdsstaden planeras för ett antal aktiviteter. Byggherrar och entreprenörer erbjuds att gå på ett föredrag om hur man kan förebygga avfall i byggsektorn. Vi genomför en plockanalys av det avfall som kastas i sopsugen som är kopplad till dagens befintliga hushåll i Norra Djurgårdsstaden. Analysen som är gjord på två av fraktionerna (tidningar och restavfall) visar hur sopsugen och källsorteringen används i området.

Inom projektet “Europa minskar avfallet” betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Genom olika aktiviteter läggs fokus på hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

Förebyggande av avfall

Genom att minska mängden material som slängs bort sparas både pengar och miljö. Den stora miljövinsten ligger i att man undviker den miljöpåverkan som uppstår när varor eller material tillverkas och transporteras. Pengar sparas genom minskade kostnader för inköp av material, materialhantering och avfallshantering. Nyckeln till att kunna minska avfallsmängderna handlar om att förstå orsakerna till att avfallet uppstår.

I Norra Djurgårdsstaden är matavfallskvarnar installerade i köken. Det innebär att hushållen, istället för att lägga det i soppåsen, kan mala ner matavfallet och därmed låta det gå med avloppet för vidare behandling på reningsverket.  Matavfallskvarnar förekommer i andra bostadsområden i Sverige men är inte så vanligt även om intresset på senare år ökat. Det vanligaste sättet när matavfall sorteras bort från det vanliga hushållsavfallet är att det läggs i en separat behållare till separat efterbehandling.

Den plockanalys som gjorts i Norra Djurgårdsstaden visar en väldigt liten del av det lämnade brännbara avfallet består av matavfall. Plockanalyser som gjorts i Sverige visar att andelen matavfall som finns kvar i det brännbara avfallet i flerfamiljshus ligger runt 41 % när hushållen inte har tillgång till utsortering av matavfall. När hushållen sorterar ut sitt matavfall och lägger det i en separat behållare visar tidigare plockanalyser att ungefär 30 % av det brännbara ändå består av matavfall. I Norra Djurgårdsstaden är andelen matavfall i det brännbara avfallet endast 13 %, vilket är en anmärkningsvärd låg siffra.

Plockanalysen i Djurgårdsstaden visar vidare att en tredjedel av hushållsavfallet består av tidningar och förpackningar. Denna andel skulle kunna minska om hushållen i större utsträckning lämnar detta till separat insamling.

Hur upplever du som bor i Norra Djurgårdsstaden att sopsugen fungerar? Tyck till här

Aktiviteter under den Europeiska avfallsveckan

1. Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning - Så kan man klara kravet på 20 kg/m2 totalyta – seminarium som vänder sig till byggbolag och entreprenörer

2. Fokus på bygglogistik ger sänkta avfallskostnader - seminarium som vänder sig till byggbolag och entreprenörer

3. Idétävling, Läs mer hur du tävlar på: www.ndslogistik.se/nyheter

4. Analys av sammansättningen på kärl- och säckavfall från lägenheter med sopsug i Norra Djurgården i Stockholm

 

Senast uppdaterad 17 december 2013