Fälld ek ger nytt liv

Publicerad
5 februari 2015 10:34
Senast ändrad
6 februari 2015 15:42
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/931438/Ek_feb2015_2.jpg

En av stadens gamla ekar vid Fiskartorpsvägen fälldes, eftersom den bedömdes vara en säkerhetsrisk. Undersökningar visade att eken var i mycket dåligt skick och riskerade att falla i närtid. Eken saknade helt stabila rötter och stammen hade omfattande rötskador.

Den ligger nu i Lill-Jansskogen för att på bästa vis bidra till de biologiska värden en fälld ek kan ge. Lövträd och särskilt ekar har även när den inte längre växer ett stort biologiskt bevarandevärde. Trädet har tagits till vara för vedlevande insekter och eken bildar nu till ett naturligt mikroklimat för hållevande insekter.

För att öka förutsättningar för mulmlevande insekter, har flera mulmholkar placeras ut på lämpliga träd i skogen bakom stammen. Mulmholken påminner om de holkar som används för ugglor och andfåglar, men ska invändigt efterlikna naturliga trädhåligheter.

I Norra Djurgårdsstaden försöker vi bevara så mycket som möjligt av den grönska som finns naturligt i området. Fler ekar i området Västra/Ängsbotten har redan idag skyddats för att kunna stå kvar i framtiden. Träden är mycket viktiga för ihopkopplingen av olika naturområden och stärkandet av den biologiska mångfalden, särskilt viktigt mellan Norra och Södra Djurgården. De eklevande arterna är i många fall hotade och i behov av skydd.

I Norra Djurgårdsstaden kommer sammanlagt ett 100-tal större ekar att nyplanteras (7-8 m höga) och ett 10-tal ekar kan behöva tas bort i samband med att vi bygger området.

Senast uppdaterad 6 februari 2015