Det blir 1 000 ytterligare bostäder i Norra Djurgårdsstaden

Publicerad
17 december 2013 15:00
Senast ändrad
17 december 2013 16:12
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/650450/Hjorthagen.jpg

Utbyggnaden av Hjorthagen följer i huvudsak det program för denna del av Norra Djurgårdsstaden som togs fram 2009. Ett antal förändringar gör att vi nu har tagit fram ett reviderat inriktningsbeslut, som godkändes av exploateringsnämnden den 12 december. Slutligt beslut tas i kommunfullmäktige i början av 2014. Antalet bostäder kommer här  att öka från 5 000 till 6 000 bostäder. Det ökar också intäkter såväl som kostnader i projektet.

Exploateringsnämnden godkände också genomförandet av exploatering av Ängsbotten och Gasverket. Även här tar kommunfullmäktige slutligt beslut under 2014.

Inriktningsbeslutet omfattar nu alla stadens beslutade investeringar i Norra Djurgårdsstaden, till exempel ny skola och idrottshall. Ambitionsnivån har också höjts för kajmiljöerna och utfyllnader i vattnet kommer att göras för att skapa mer byggbar mark.

De stora förändringarna jämfört med inriktningsbeslutet från 2009:
•  Fler lägenheter. Då fattades beslut om 5 000 lägenheter. Nu planeras för ca 6 000 lägenheter.
•  Större omfattning. Nu tar vi med de infill-projekt som planeras i gamla Hjorthagen och några infrastrukturinvesteringar som inte fanns med, främst bron över Värtabanan i delprojekt Ängsbotten.
•  Högre intäkter. Då trodde vi på intäkter om ca 5 miljarder kr. Nu tror vi att det blir över 7 miljarder kr.
•  Högre kostnader. Då trodde vi på ca 5 miljarder kr för exploateringskontorets del. Nu räknar vi med nästan 7 miljarder kr.  Ökningen beror på satt omfattningen blir större – fler bostäder, infill-projekt i Hjorthagen och bron vid Ängsbotten. Vi vet mer om kostnaderna för Gasverket, ambitionsnivån för kajmiljöerna och bad har höjts. Det blir stora utfyllnader i vattnet för att skapa mer byggbar mark. Dessutom ligger ett högt riskpåslag inlagt i kalkylen.
•  Längre utbyggnadstid. Tidigare planerades hela utbyggnaden vara klar 2020. Nu är tiden utsträckt till ca 2023. Några områden i Hjorthagen, såsom värmepumpen i Ropsten, omvandlas troligen ännu senare.

Senast uppdaterad 17 december 2013