Undersökning visar att många är positiva till Norra Djurgårdsstaden

Publicerad
8 oktober 2013 14:14
Senast ändrad
8 oktober 2013 14:22
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

/PageFiles/581155/Västra_2.jpg

Såväl de boende som företagen har en mycket positiv inställning till projektet. Tre fjärdedelar av de boende i Hjorthagen och åtta av tio företag i området är positiva till utbyggnaden. I undersökningen som gjordes 2008 var 66 procent av boende i Hjorthagen positiva till den planerade nybyggnationen. Företagen tror framförallt att närservicen, hur trevligt området är, pendlingsmöjligheter samt närheten till kunder kommer att förbättras.

Under första halvåret 2013 genomfördes två enkätundersökningar avseende Norra Djurgårdsstaden. Den första har riktats till boende i områdena Hjorthagen, delar av Gärdet samt delar av Lidingö. Den andra enkäten har riktats till företag i företagsområdet Norra Djurgårdsstaden. Enkätfrågorna har kretsat kring kännedomen och kunskapen om utvecklingsplanerna samt synen på planerna.

Undersökningens resultat visar att kännedomen om utvecklingsplanerna är god bland såväl boende som företag. I princip samtliga boende i Hjorthagen och cirka 90 procent av företagen känner till att utvecklingsområdet kallas Norra Djurgårdsstaden. Av de boende känner nästan lika många till att området utvecklas med miljöprofil, bland företagen svarar knappt 60 procent att de känner till detta.

På en direkt fråga om hur väl man känner till stadens utvecklingsplaner för området svarar närmare åttio procent av de boende i Hjorthagen att de har goda eller vissa kunskaper om planerna.

Cirka en tredjedel av de boende i Hjorthagen upplever att utbyggnaden påverkat dem negativt i deras vardag. De vanligaste besvären rör framkomlighet i trafiken, försämrad trafiksäkerhet samt sprängningar och annat buller.

Man kan också konstatera att de boende lägger en stor del av ansvaret för att bygga miljövänligt på staden. Närmare 90 procent av hjorthagsborna tycker att det är bra att man reglerar nybyggnationen som man gjort i Hjorthagen, och närmare sex av tio tycker att det är kommunen som har det största ansvaret för att nybyggda bostäder blir så miljövänliga som möjligt.

 Läs mer om undersökningen.

Senast uppdaterad 8 oktober 2013