Avfallsprojektet MACRO får forskningsmedel

Publicerad
22 juni 2016 16:10
Senast ändrad
23 juni 2016 16:03
Ämne
Norra Djurgårdsstaden

 /PageFiles/1240538/MACRO_projekt_630_400_2.jpg

Projektet MACRO – Mat i cirkulära robusta system – har tilldelats 8,1 miljoner kronor i forskningsmedel av Vinnova. Projektet ska utveckla system och teknik för Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och i stadsbyggnadsprojektet H+ i Helsingborg.

För att vara en hållbar och attraktiv stad krävs att samhällets restprodukter kommer till användning och att staden hushåller med vatten. Det organiska avfallet från hushållet, som mat- och toalettavfall, innehåller resurser som näring och mullbildande ämnen som bör återföras till åkermark. Det utgör också en resurs för energiproduktion. Storskaliga sorterande VA-system i stadsmiljö – där stadens flöden av organiskt material kopplas samman med lantbrukets behov av näring – har stor potential att få spridning globalt.

Under projekt MACRO kommer testanläggningar i hus och lokal infrastruktur för hantering av matavfall och avloppsströmmar att färdigställas. System och organisatoriska lösningar för omhändertagande och återföring av växtnäringen, inklusive analys av affärsmodeller, juridik, ekonomi och förutsättningar för att föra restprodukter till resurser, utvecklas i samverkan med forskning, teknikleverantörer, lantbruket och huvudmän för vatten, avlopp och avfall.

Senast uppdaterad 23 juni 2016