Samråd för bortledning av grundvatten

Publicerad
25 juni 2014 15:16
Ämne
Nobel Center

För närvarande pågår en planprocess för att bygga ett nytt Nobel Center på Blasieholmen i centrala Stockholm. För att uppföra byggnadens källarplan krävs schaktning som i sin tur kräver länshållning av grundvatten, en tillståndspliktig verksamhet. Som en del i tillståndsansökan för vattenverksamheten inbjuder Nobelhuset AB till samråd.

Nobelhuset AB planerar att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet i samband med uppförande av ett nytt Nobel Center på fastigheten Norrmalm 3:43, Stockholms län. Detta eftersom det grundvatten som läcker in från omgivande mark kommer att behöva pumpas upp och ledas bort.

Verksamheter kommer att omfatta schaktning under grundvattennivån, bortledning och eventuellt infiltration av grundvatten, spontning samt uppläggning och bortforsling av schaktmassor.  

Ett samrådsunderlag har tagits fram som beskriver verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Den som vill ta del av underlaget kan ladda ner det från Nobel Centers hemsida, www.nobelcenter.se.

För att ställa frågor eller få underlaget hemskickat kontakta Jonas Rune på WSP Environmental, telefon 010-722 81 37 eller 070-651 68 87, jonas.rune@wspgroup.se. Synpunkter skickas senast den 10 september 2014 till WSP Environmental, att. Jonas Rune, 121 88 Stockholm-Globen. Alla inkomna synpunkter kommer att bifogas ansökan.

Senast uppdaterad 4 augusti 2014