Två beslut om Nobel Center väntas i mars

Publicerad
26 februari 2016 16:20
Ämne
Nobel Center
Områden
Norrmalm, Östermalm

Under mars kommer stadens politiker att ta ställning till Nobel Center vid två tillfällen. Den 10 mars väntas exploateringsnämnden fatta beslut om stadens ekonomi i projektet i ett så kallat genomförandebeslut. Den 15 mars väntas stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om godkännande av detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden.

Nästa steg därefter är att detaljplanen tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige, preliminärt under andra kvartalet 2016.

Synpunkterna från granskningsperioden är nu sammanställda och visar att cirka 290 yttranden skickats in. Utifrån dessa synpunkter kommer plankartan att förtydligas på följande sätt:

  • Skyddsbestämmelser för arbetstunneln infogas
  • Illustration av sektion på arbetstunneln infogas
  • Användningen ”torg” kompletteras med utformningsbestämmelsen ”ej parkering” på den allmänna platsen på Blasieholmsudden
  • Fasadmaterialet blir mässingsfärgat rostfritt stål, mässing utgår av miljöskäl
  • U-område till elnätstationerna inom kvartersmark infogas

Planbeskrivning, plankarta, dagvattenutredning och miljökonsekvensbeskrivning har uppdaterats enligt ovan.

Granskningsutlåtande Nobel Center februari 2016
Planbeskrivning Nobel Center rev februari 2016
Plankarta Nobel Center rev februari 2016
Dagvattenutredning Nobel Center feb 2016
Miljökonsekvensbeskrivning Nobel Center rev februari 2016

Föredragningslista exploateringsnämnden 10 mars (Nobel Center ärende 19)

Utredning gällande flytt av tullhus och varumagasin

Föredragningslista stadsbyggnadsnämnden 15 mars (Nobel Center ärende 22)

Senast uppdaterad 10 mars 2016