Barns lekmiljöer kartlagda i världsunik undersökning

Publicerad
2 januari 2017 10:00
Senast ändrad
1 februari 2017 08:27
Ämne
Mänsklig stad

/PageFiles/1326935/Bild Här leker vi [1].JPG

Undersökningen ”Här leker vi!” genomfördes under 2015–2016 för att kartlägga barns lekmiljöer, för att kunna skydda och utveckla dem när staden växer. Projektet är världsunikt, och bygger på att barn och deras föräldrar samt personer som arbetar i skolan och förskolan bidrar med sina kunskaper om barns lek

Nu har en första sammanställning gjorts av svarsresultaten. Den visar bland annat:

  • Drygt 1 500 platser för lek och naturupplevelser identifierades i undersökningen. Nio av tio svarande anger att de har ganska eller mycket bra tillgång till parker i sin närmiljö.
  • Knappt nio av tio går till sina platser för lek. Nästa fyra av tio har en promenadväg på under fem minuter, och lika många når sin plats på mindre än en kvart.
  • Majoriteten besöker sin plats för lek flera gånger i veckan. 13 procent av platserna besöks dagligen, 31 procent flera gånger i veckan och en femtedel ungefär en gång i veckan.

Undersökningen visar också att det finns vissa förbättringsåtgärder som kan göra dessa platser ännu mer attraktiva. Var fjärde svarande önskar sig bättre renhållning och 20 procent vill ha fler toaletter, bättre parkskötsel och mer underhåll.

 

Över åtta av tio svarande uppger att de inte upplever trängsel på platsen som ett problem, även om det är vanligt att andra barngrupper också är där samtidigt, medan 19 procent uppger att det är trångt. Dessa platser finns över hela staden men har en högre koncentration innanför tullarna.

 

– Det är såklart roligt att resultaten är så positiva, men den stora nyttan med den här undersökningen är de möjligheter den ger oss att identifiera barns och ungas platser i den växande staden – och hur behoven ska mötas, säger projektledare Lisa Klingwall.


 

Barnens plats i den växande staden

Landskapsarkitekten Joel Berring är stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret och har använt svaren från ”Här leker vi!” som grund för en barnkonsekvensanalys kopplad till det stora stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen, som innehåller planförslag på upp till 5 000 nya bostäder i södra Stockholm.

– ”Här leker vi!” ger bland annat en djupare förståelse för platser som inte ingår i redan färdiga program. Tidigare har det alltid funnits en risk att vi inte skulle känna till vilka skogsbackar och gläntor som barn och förskolor besöker, men nu synliggörs det och blir därmed en planeringsförutsättning, säger Joel Berring.

Fortsatt arbete

Undersökningen ”Här leker vi!” kommer nu att analyseras vidare och användas inom flera områden av stadsplaneringen. Ett av dessa är stadens arbete med att ta fram riktlinjer för kvalitativa utemiljöer för förskolor och skolor som beräknas vara färdigt i slutet på 2017.

– Enkätsvaren sätter fingret på flera viktiga utmaningar. Till exempel svarade nio procent av förskolorna och skolarna att de inte har tillgång till någon gård. Om detta dessutom sammanfaller med personalbrist, som anges som den främsta anledningen till varför man inte kommer iväg till stadens parker och grönområden, uppstår självklart en bekymmersam situation, säger Lisa Klingwall.

Sammanställning av resultat från ”Här leker vi!”

Vill du veta mer om projektet "Här leker vi" kontakta Lisa Klingwall

Senast uppdaterad 1 februari 2017