Delta i världsunik undersökning om barns lek!

Publicerad
19 januari 2016 07:00
Senast ändrad
19 januari 2016 08:22
Ämne
Mänsklig stad

Barn leker i Aspuddsparken

Just nu pågår undersökningen ”Här leker vi!”. Syftet är att kartlägga barns och ungas lekmiljöer, för att kunna utveckla dem när staden växer. Projektet är världsunikt, och alla kan delta i undersökningen.

Stockholm växer och blir allt tätare. Samtidigt ska staden vara en plats för alla, där barn och unga kan utvecklas, vara trygga, lära, delta och påverka – och känna sig hemma. En viktig fråga är därför hur vi ska planera för barn och ungdomar och deras behov i den framtida staden.

Interaktiv karta visar var barn leker

Därför genomför Stockholm stad en webbundersökning, där du som är barn, ungdom, pedagog, lärare eller förälder kan berätta vilka platser ni använder – för lek, aktiviteter, naturupplevelser, undervisning eller idrott. Resultaten kan följas på en karta, där du kan se vilka områden som barn och unga besöker.

Enkelt för alla att delta i undersökningen

Det är lätt och enkelt att delta i undersökningen. Så här gör du:

  1. Gå in på http://dialog.spacescape.se/stockholmlek/.
  2. Klicka på ”Lägg till en plats” och fyll i enkätfrågorna. När frågorna är besvarade markerar du på kartan var just din plats ligger. Hamnar pilen fel? Ingen fara, det går att justera platsen.

För att se vilka platser som andra använder klickar du på ”Resultat” och klickar på pilarna för att se vad den som gjorde just den markeringen tycker om platsen. Du som är förälder kan fylla i formuläret med ditt barn eller uppmuntra barnens skola eller förskola att delta i enkäten.

Resultatet grund för stadsplanering

– Resultatet kommer att öka förståelsen av hur barn, ungdomar och alla andra tar för sig av staden. Det kan även ligga till grund för den fortsatta planeringen av staden, oavsett om det gäller nya bostadsområden, parkupprustningar eller andra satsningar, säger Lisa Klingwall, översiktsplanerare och landskapsarkitekt vid stadsbyggnadskontoret.

Bakgrund: Behov av kunskap om barns miljö

Stadsbyggnadskontoret har under en längre tid sett behovet av en bättre förståelse för hur staden upplevs av barn och ungdomar. Var de är, hur de rör de sig, vilka barriärer som finns och så vidare. Då staden utvecklas är det viktigt att utformning och placering av platser att träffas på blir rätt, att de är tillgängliga och optimalt utformade.

Barnperspektivet ska leda till förbättringar

Staden är en plats där många barn och unga växer upp. Det är här de ska erövra sina kvarter, vidga sina horisonter, känna sig trygga. Att ha möjlighet att röra sig över ojämna underlag, erövra höjdskillnader och upptäcka nya områden är grundläggande förutsättningar för fin- och grovmotorisk utveckling.

– För många barn och unga sker detta i stadens parker och grönområden. Möjligheten att till exempel ta sig genom skateparkens alla utmaningar, sitta högst upp på den stora stenen eller hoppa från nedersta grenen på klätterträdet är ofta en större fråga än vad som först kan verka uppenbart, säger Lisa Klingwall.

Syftet med enkäten är att identifiera och förmedla barns och ungdomars perspektiv på staden, som sedan i förlängningen bättre kommer att kunna tillvaratas i den växande staden.

Nästa steg: Analys och kartläggning av rörelsemönster

När vi har fått in ett gediget underlag kan analyser göras som kartlägger barn och ungas rörelsemönster. Vi kan se vad som anses vara övervinnerliga och oövervinnerliga barriärer – och försöka anpassa framtida planering efter detta.  Då nya attraktiva platser ska skapas, eller befintliga parker renoveras, kan detta material ge en bild av vad som fungerar och vad platsen bör kompletteras med.

Resultaten kan även visa att det finns platser som är viktiga för många människor, och som det finns ett stort engagemang kring, där det behövs en tydlig dialog om hur platsen bör förbättras – och där det kanske finns möjligheter till medskapande.

Ovärderligt kunskapsunderlag

”Här leker vi!” är ett steg i arbetet med att involvera stadens barn och unga i stadsutvecklingen. Det är också ett led i att förbättra barn- och ungdomsdialoger och öka förståelsen för hur staden växer. Dessutom är det ett viktigt kunskapsunderlag för hur staden bör växa då det kommer till lekplatser, grönområden, skolgårdar och alla andra platser där barn finns.

– Tack för att du delar med dig av dina platser i Stockholm, säger Lisa Klingwall.

Senast uppdaterad 19 januari 2016