Samrådsredogörelse för beslut i stadsbyggnadsnämnden 21 maj

Publicerad
18 maj 2015 11:46
Ämne
Hammarbyhöjden-Björkhagen

Samrådsredogörelse och fortsatt inriktning för programmet Hammarbyhöjden-Björkhagen planeras beslutas i stadsbyggnadsnämnden på torsdag 21 maj.

Ett program för Hammarbyhöjden Björkhagen ställdes ut på samråd sommaren 2014. Programmet föreslår mellan 2100 och 2600 bostäder som ett bidrag till det bostadspolitiska målet om 140 000 bostäder till år 2030.

Enligt översiktsplanens strategi om den centrala stadens utvidgning tillvaratas det centrala läget. Här planeras för en  tätare sammanhållen, mångsidig och levande stadsmiljö. Programmet föreslår ett helhetsgrepp som stärker de offentliga funktionerna. Med förslaget kan kopplingen mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden förstärkas. Arbetet är en del i en samlad utveckling av söderort där stadsdelarnas samband förbättras.

Närmare 600 synpunkter har skickats in på samrådsförslaget för Hammarbyhöjden-Björkhagen. Flertalet remissinstanser bifaller förslaget, men har synpunkter främst gällande ekologiska, rekreativa och antikvariska värden. Yttranden från sakägare och boende visar på ett starkt motstånd mot förslaget, särskilt mot att delar av Nytorps gärde och Hammarbyskogen bebyggs med bostäder.

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet görs ett antal kompletterande utredningar såsom Parkprogram för Nytorps gärde, Dagvattenstrategi, Gröna Strategier samt Kulturhistorisk konsekvensanalys. Utifrån en sammanvägning av motstående intressen och med stöd av de utredningar som görs föreslår Stadsbyggnadskontoret ett antal förändringar av programmet.

/PageFiles/1017852/HHBH_omarbetat.webb.jpg

På torsdag 21 maj vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde beslutar nämnden om fortsatt inriktning för programarbetet.

Senast uppdaterad 15 juni 2015