Planarbete påbörjas för Björkhagens centrum

Publicerad
30 november 2015 14:15
Ämne
Hammarbyhöjden-Björkhagen

Exploateringsnämnden planerar att besluta den 10 december 2015 att markanvisa tre platser längs Halmstadsvägen till Svenska bostäder. Totalt kan ca 95 bostäder byggas på platsen.

Björkhagens centrumIllustration flygvy över hur Björkhagens centrum skulle kunna förtätas. Ny bebyggelse markerad. Illustration: Svenska Bostäder, Tovatt)

Tillsammans med en tidigare markanvisning på ca 45 lägenheter (där en byggnad står i korsning Halmstadsvägen/Hässleholmsvägen) blir det ett gemensamt projekt för ca 140 bostäder i Björkhagens centrum, ca 250 meter från Björkhagens tunnelbanestation. Fyra platser längs med Halmstadsvägen föreslås för nybyggnation. Utöver bostäder föreslås centrum stärkas genom upprustning av allmänna platser och ökat antal lokaler för verksamheter.

Alla lägenheterna planeras bli hyresrätter. Svenska bostäder äger och förvaltar idag en stor del av fastigheterna i Björkhagens centrum.

Svenska bostäder planerar att riva den östra delen av befintlig bebyggelse, bygga om resterande befintliga lokaler och riva det befintliga huset vid korsningen Halmstadsvägen/Hässleholmsvägen.

Björkhagens centrum

Byggnader i Björkhagens centrum som föreslås rivas, markerade med gult.

Björkhagen är som helhet kulturhistoriskt intressant med flera byggnader som är kulturhistoriskt klassade. De kulturhistoriska värdena är viktiga att studera och beakta i det fortsatta planarbetet.


 

Senast uppdaterad 30 november 2015