Beslut taget om programförslag och fortsatt inriktining

Publicerad
24 juni 2015 09:32
Senast ändrad
24 juni 2015 09:39
Ämne
Hammarbyhöjden-Björkhagen

På stadsbyggnadsnämndens möte den 11 juni 2015 godkändes redovisningen av programsamrådet för Hammarbyhöjden-Björkhagen, med ett antal nya uppdrag.

Omarbetat programförslag Hammarbyhojden-Bjorkhagen

Projektgruppen kommer nu se över vad beslutet innebär med eventuella ytterligare utredningar och ombearbetningar. Ambitionen är att till september ha mer besked kring kommande arbete och den kommande tidplanen för programmet och detaljplaner.

Ur protokollsutdrag från stadsbyggnadsnämnden:

Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av
programsamrådet och beslutar att en godkännandehandling
ska upprättas i enlighet med kontorets utlåtande och följande
uppdrag:

  • Antalet lägenheter i programmet ska bibehållas.
  • Spridningssambandet från Nackareservatet till Årstaskogen ska stärkas.
  • De sociala och fysiska kopplingarna mellan Söderstaden, Blåsut och Nytorps gärde ska bearbetas och stärkas, och kopplingen mellan Söderstaden och Nytorpsgärde ska stärkas för gång och cykeltrafikanter.
  • Bebyggelsen i Hammarbyskogen ska ytterligare anpassas för att spara den mosaik av naturtyper som lyfts fram i rapporten gröna strategier.
  • En ökad exploatering längs Hammarby fabriksväg ska prövas.
  • Intrånget i parken på den norra sidan av gärdet ska minska. Utformning, bebyggelse och infrastruktur ska i dettas syfte omfördelas och anpassas. En lösning där vägar inte dras längs med gärdets kant ska utarbetas under planarbetet. Gärdet som social, tillgänglig och allmän mötesplats ska
    främjas.
  • Förslaget som rör vägen genom Hammarbyskogen måste bättre anpassas till naturvärden till exempel genom att hålla nere vägbredd och volym. Liggande förslag innebär en risk för smit- och genomfartstrafik och måste förbättras. Ett jämförelsealternativ där genomfart enbart möjliggörs för gång- och cykeltrafik ska tas fram under planarbetet.

Senast uppdaterad 24 juni 2015