Program för området vid Norrtull startar

Publicerad
21 november 2014 09:26
Senast ändrad
21 november 2014 10:21
Ämne
Hagastaden

Nu börjar staden undersöka närmare hur stadsstrukturen skulle kunna utformas i Hagastadens nästa detaljplaneområde, området vid Norrtull. Ett programarbete startar med avsikten att hitta en helhetslösning som omfattar både stadsmiljö och trafik.  Den tidigare föreslagna trafikplatsen skalas ned till förmån för fler bostäder och bättre kopplingar för framförallt gående och cyklister till Hagaparken och Brunnsviken.

Programmet för Norrtull blir nästa steg i förverkligandet av Hagastaden. Staden vill pröva om området kan utvecklas med ännu fler bostäder, verksamheter samt skola och idrottsanläggningar. Utgångspunkten är att planera för en tät, stadsmässig bebyggelse. Det blir möjligt genom att ersätta den tidigare föreslagna cirkulationsplatsen med en trevägskorsning.  De gamla tullhusen från 1730-talet kan då integreras bättre i sin omgivning. Nationalstadsparken ligger intill och den kommer vara en viktig pusselbit i det kommande programarbetet. Entréer till parken ska lyftas fram och förstärkas. 

Det har hänt en hel del sedan den fördjupande översiktsplanen 2008 togs fram och vi har inför detta programarbete tittat på området med nya ögon. Exempelvis hoppas vi på en mindre dominant trafikapparat, fler bostäder och verksamheter samt att fullt ut införliva intentionerna med Promenadstaden, säger planhandläggaren Linda Scherdin.

Dialog mellan städer

Programområdet gränsar till Karolinskaområdet, eller Norra Hagastaden som det kallas, som ligger inom Solna stad. Solna stad arbetar just nu med ett program för Norra Hagastaden med avsikten att omvandla området från ett sjukhusområde till en blandad stadsbebyggelse med bättre kopplingar till Hagaparken och Stockholm. De båda städerna har en nära dialog och avsikten är att de både kommunernas programsamråd ska samordnas i tid och avgränsning. Planerna innebär att kommungränsen kommer att behöva justeras.

Samråd under våren

Staden arbetar tillsammans med ett arkitektkontor för att ta fram en stadsstruktur för området och förslaget kommer att presenteras på det kommande samrådet för programområdet under våren 2015. Efter programarbetet tar detaljplaneprocessen vid som då kan starta i slutet av 2016. Det skulle betyda att de första bostadskvarteren kan börja byggas 2021.

Tidplan:

Programsamråd kvartal 2 2015
Godkännande i stadsbyggnadsnämnden kvartal 3 2015
Plansamråd kvartal 4 2016
Granskning kvartal 4 3017
Godkännande stadsbyggnadsnämnden kvartal 1 2018
Antagande i Kommunfullmäktige kvartal 1 2018
Gatu- och ledningsarbeten, flytt av Uppsalavägen 2019
Planerad byggstart för kvarteren 2021.

Start-PM om det nya programmet kan du läsa här.

Senast uppdaterad 21 november 2014