Planarbete för kommungränsjustering kan påbörjas

Publicerad
19 april 2012 09:48
Ämne
Hagastaden

Den 19 april beslutade stadsbyggnadsnämnden att godkänna startpromemorian för planarbete med fyra kvarter för Life Science i Hagastaden. Detaljplanen upprättas och utformas med syfte att följa den nya kommungränsen, som är tänkt att följa kvarterstrukturen istället för att, som idag, gå diagonalt genom de blivande kvarteren. Arbetet sker i nära samarbete med Oslo Naeringseindom som har markanvisats de fyra kvarteren och med Solna stad och Locum som är markägare på Solnasidan.

/PageFiles/289170/hagastaden_nykommungräns.jpg

Illustration. Ungefärlig sträckning av ny kommungräns (blå streckad linje). Bilden är ett montage av Stockholms och Solnas gällande detaljplaner.

Senast uppdaterad 19 juni 2012