Cykeltrafiken prioriterad i Hagastaden

Publicerad
27 oktober 2014 10:16
Ämne
Hagastaden

Varje dag färdas tusentals cyklister på Solnavägen mellan Stockholm och Solna. Särskilt runt Torsplan påverkas cyklisternas framkomlighet av Hagastadens många byggarbeten. Trafiksituationen har väckt frågor – och viss kritik – från cyklister som pendlar mellan Stockholm och Solna. Hur resonerar kommunerna kring cykling i Hagastaden?

/PageFiles/866640/cykelfart_webb.jpg

– Att skapa tillgänglighet för cyklister och gående är faktiskt det som vi jobbar hårdast med, menar Gunilla Brogren, trafikteknisk konsult på Stockholm stad. Vi arbetar för att alltid ha fria vägar för gående och cyklister på båda sidor om kommungränsen.

Äldre regler påverkar än

De cykelbanor som nu finns runt Torsplan är projekterade och byggda efter riktlinjerna i stadens gamla cykelhandbok, där måttet på enkelriktade cykelbanor var 1,5 meter i bredd. I den nya cykelhandboken som antogs 2012 är måttet nu 2,25 meter och på stora pendlingstråk är det hela 3,25 meter.

– Jag vill gärna framhålla att vi på Norra Stationsgatan faktiskt har skapat tre meter breda cykelfält på bägge sidor om gatan. Det vi ser över nu är de cykelvägar i området som är projekterade men ännu inte byggda. Vi vill få även dem att bli bredare.

Arbete med cykelplan för Hagastaden

Gunilla Brogren menar att Hagastaden inte är unik i sin trafiksituation, det är trångt även vid andra stadsutvecklingsområden i staden. Men det blir ändå speciellt vid Torsplan där kopplingen mellan Solna och Stockholm är så tydlig. I alla byggprojekt ställs dock krav på byggherrarna att säkerställa cykel- gång-, och kollektivtrafiken under byggperioden.

Det pågår just nu ett arbete både i Stockholms stad och Solna stad med att ta fram en cykelplan för Hagastaden. Förutsättningarna i området har ändrats många gånger och därför kan det ta lite tid innan cykelplanen blir klar.

Tage Tillander är trafikplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen i Solna Stad. Även han menar att mycket av cykelsituationen runt Torsplan handlar om att Solnavägen inte är färdig men ändå måste användas. Då blir tillfälliga åtgärder ofrånkomliga.

– Man får inte glömma att Solnavägen och särskilt området runt Torsplan är en viktig pulsåder för trafik både till och från Solna. Den kan inte stängas av för biltrafik och det saknas gator att leda om trafiken till. Vårt mål är också att alla cykelförbindelser ska vara framkomliga, stängs en cykelväg av så belastas ju de andra. Det vi försöker åstadkomma är att cyklisterna ska slippa byta körfält så ofta, säger Tage Tillander.

Dialog kring framkomligheten


Samarbetet mellan Solna och Stockholm sker framför allt runt de så kallade ”regionala stråken”, vilka är just Solnavägen och vägnätet förbi Stallmästaregården och Brunnsviken. Men det finns en ständigt pågående dialog mellan Solna stad och Stockholms stad om hur de ska arbeta för att hela resan genom Hagastaden ska vara framkomlig.
Tage Tillander är själv cyklist och hans ödmjuka råd till sina medtrafikanter är att ha tålamod och tänka på att säkerheten faktiskt måste gå före framkomligheten.
– När jag själv cyklar slås jag av hur många på cykel som faktiskt verkar tro att trafikreglerna inte berör dem. Här kan vi alla bidra genom att vara föredömen och minska risken för olyckor, menar Tage Tillander.

Cykelparkeringar

Gunilla Brogren framhåller att staden arbetar aktivt med att skapa cykelparkeringar i det framväxande området:

– Vår nya parkeringsstrategi för Hagastaden ställer höga krav på byggherrarna vad gäller cykelparkeringar för framtida boende. Men vi driver också att det ska finnas bra cykelparkeringar i det allmänna gaturummet – det jobbar vi jättehårt med, avslutar hon.

Senast uppdaterad 12 oktober 2016