Sammanställning av tidig dialog i Skärholmen

Publicerad
28 juni 2016 11:39
Senast ändrad
8 september 2016 09:34
Ämne
Skärholmen, Fokus Skärholmen
Områden
Skärholmen

Tre personer kollar på planförslaget för Skärholmen

Under våren 2016 genomfördes en dialogturné där projektet Fokus Skärholmen fick möjlighet att träffa många boende i Vårberg, Skärholmen och Sätra och Bredäng. I samband med detta lanserade projektet en digital enkät för att samla in synpunkter från området. Nu har projektet sammanställt synpunkterna.

Resultaten i korthet

  • Enkäten resulterade i totalt 476 platsbeskrivningar varav 299 handlade om platser som respondenterna vill se utvecklas. 177 beskrivningar handlade om favoritplatser (platser man tycker om).
  • 8 procent av de som svarat på enkäten är boende i stadsdelsnämndsområdet Skärholmen. Få angav att de arbetar 4 procent eller är företagare 3 procent i stadsdelen, medan 8 procent har svarat i egenskap av besökare.
  • Sammanställningen av favoritplatserna visar att 95 procent tycker att naturupplevelsen är den viktigaste kvalitén i området. Kvaliteten används för att beskriva större grönområden såsom Sätraskogens naturreservat, men även mindre grönytor med gröna stråk. Utöver naturupplevelse angavs värdena lugn och ro, lekplats, mötesplats/folkliv och sport/idrott i hög utsträckning.
  • Av de platser där förbättringar eller utveckling efterfrågas vill respondenterna främst se nya bostäder. I 38 procent av platsbeskrivningarna föreslås nya bostäder som förbättringsåtgärd.
  • Drygt en fjärdedel av svaren efterfrågar tryggare centrum och platser. 28 procent av platsbeskrivningarna för platser med utvecklingsbehov beskrivs som otrygga där det behövs ökad skötsel och underhåll (19 procent). I flera av beskrivningarna förklaras den upplevda otryggheten med att platserna inte tas om hand och ser misskötta ut.

Vad är syftet med tidig dialog?

Syftet med dialogen är att få in erfarenheter från medborgare som bor och verkar i stadsdelen i ett tidigt skede, innan det finns några färdiga förslag. Tidig dialog i stadsutvecklingsprocesser gör att människor får större möjlighet att påverka utvecklingen av sin närmiljö. Målet är att få en övergripande bild av områdets goda egenskaper och områdets utamningar.

På det viset får projektet bredare underlag för den fortsatta planeringen. Samtidigt som det gett möjlighet till insyn och delaktighet innan ett ”färdigt” planförslag för området presenteras. Medverkan i en tidig dialog ger dessutom deltagarna ökad förståelse för att människor har olika syn på utvecklingen.

I stadsdelsnämndsområdet pågår utredningar och planarbeten och dessa fortgår medan dialog om framtiden pågår. Dialogen skapar värde för gällande, pågående och framtida planer i ett område.

Vad händer nu?

Det som framkommit av tidiga dialogen och i digitala verktyget kommer att fungera som underlag i det fortsatta planeringsarbetet. De inkomna synpunkterna och förslagen har gett projektet en tydligare bild av stadsdelsnämndsområdet och vad medborgarna tycker om olika frågor. Nu ser projektet fram emot att kunna använda sig av denna kunskap i den fortsatta planeringen. I framtiden kommer flera planförslag att presenteras och även då kommer medborgarna ha möjlighet att lämna synpunkter. Tider för detta kommer att annonseras bland annat här på webbplats och lokaltidningar.

Hur arbetar staden idag i området?

Idag har staden flera pågående stadsutvecklingsprojekt i området. De gällande planerrena kommer försatta löpa samtidigt som det ska startas nya stadsutvecklingsprojekt. 

Senast uppdaterad 8 september 2016