Kartläggning av utemiljön utifrån barnens perspektiv i Skärholmen

Publicerad
26 september 2016 14:26
Ämne
Skärholmen, Fokus Skärholmen
Områden
Skärholmen

/PageFiles/1277344/BKA_stor.jpg

Under våren genomfördes steg 1 i projektet utifrån Stockholms stads metod för integrerad barnkonsekvensanalys (BKA).  Steg 1 innefattar kartläggning av utemiljön utifrån barnens perspektiv som genomfördes via dialog med barn i skolor i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng.

Totalt har 19 förskolor, åtta skolor, tretton klasser och 256 barn deltagit i undersökningen. Förskoleintervjuerna genomfördes med pedagoger som indirekt representerade nästan 900 förskolebarn. Kartläggningen av barns upplevelser har skett genom skoldialoger i workshopform, där barnen redogjort för befintliga och potentiella värden och funktioner samt behov och brister.

Intervjuerna genomfördes från april till juni i år. Frågeställningar som lyfts fram under dialogarbetet med barnen har bland annat handlat om trafiksäkerhet, trygghet, platsers användningsområde och funktion. Även vad barnen klassar som bevarandevärt, vad som kan förbättras och vad som saknas har behandlats under intervjuerna.

Kartläggningen av barnens perspektiv har bland annat visat att trygghetsaspekten är en gemensam nämnare oavsett ålder och könstillhörighet. De platser som barnen pekade ut som favoritplatser är platser där de känner sig trygga. Möjlighet till lek, träning och umgänge, men även platsens variationsrikedom, är faktorer som mest påverkar barnens positiva upplevelse av stadsdelsområdet.

De otrygga platserna som nämnts mest av barnen är centrumområden och olika skogsområden över hela stadsdelsområdet. Gällande centrumområdena så ligger den största otryggheten i närvaro av drog- och alkoholpåverkade vuxna samt ungdomsgäng. Många barn nämnde även oupplysta gångvägar och utkanterna av trädbevuxna områden som otrygga platser där de inte vill vistas.

Kartläggningen är utfört av Ramböll på uppdrag av projektetet Fokus Skärholmen. Det som framkommit av kartläggningen kommer att fungera som underlag i det fortsatta planeringsarbetet.

Senast uppdaterad 26 september 2016