Tyngdpunkt Farsta är nu godkänt i nämnd

Publicerad
20 juni 2016 14:30
Senast ändrad
8 september 2016 09:20
Ämne
Farsta, Tyngdpunkt
Områden
Farsta

 Skiss över ett torg i Farsta med gående, cyklister och ett café

Stadsbyggnadsnämnden har nu godkänt programmet för Tyngdpunkt Farsta och gett klartecken att arbeta vidare med förslagen.      

Programmet innebär en knapp dubblering av antalet bostäder i stadsdelen. Till dagens ca 10 000 bostäder föreslås ytterligare drygt 8 000 bostäder. Utöver bo- städer hanterar programmet handel, verksamheter och de allmänna funktioner som en tyngdpunkt och en kraftigt ökad befolkning kräver, som förskolor, skola, parker, och grönstruktur. Planförslaget har följande huvuddrag:

Utveckla Farsta centrum


På parkeringsytorna runt centrum planeras för bostäder, verksamheter och handel. Bostäderna delas in i tre kvarter med olika karaktär. Parkering till centrum löses huvudsakligen i garage under mark. En ny bytespunkt för kollektivtrafik skapar en välkomnande entré som stärker kopplingen till handeln i centrum. Nya parker och torg i anslutning till den nya bebyggelsen kompletterar Farsta torg med nya mötesplatser. 


Skapa urbana stråk


Ny bebyggelse placeras utmed Farstas huvud- vägar. Vägarna omvandlas till gator där samtliga trafikslag samsas i samma gaturum och som in- bjuder till promenad och vistelse. Tät och bland- ad bebyggelse skapar trygga och orienterbara stråk genom stadsdelen.

Vänd Farsta mot sjöarna


Vid Magelungens och Drevvikens stränder ut- vecklas attraktiva boendemiljöer samtidigt som park- och naturmiljöerna stärks. Genom att över- brygga och omforma de vägar som idag utgör barriärer mellan centrala Farsta och vattnet skapas tillgänglighet till strandområdena för hela Farsta.

Farstastråket


Befintliga parker rustas och kompletteras med nya parkytor för att bilda ett sammanhängande grönt stråk mellan Magelungen och Drevviken. Tillsammans med utvecklade strandpromenader bildas ett långt sammanhängande promenadstråk runt Farsta. 

Senast uppdaterad 8 september 2016